Eurofins Slovakia >> Eurofins Slovakia SK >> Špeciálne činnosti

Špeciálne činnosti (R & D)

Sidebar Image

B/N offers chemical R&D services to the fine chemical, pharmaceutical and biotech sectors at the early stages of a chemical project. Our integrated services platform provides innovative chemistry solutions always with industrial insight.
B/N  has considerable experience in the field of co-crystals, custom synthesis, polymorphism, diastereomeric co-crystallisation, new salts and an enthusiastic team offering a powerful set of synthetic and analytical techniques.
As a result of our  R&D programs and successful contribution to our clients projects, B/N appears in planty scientific publications and patent applications  

Záchrana, stabilizácie a konzervovania tradičných nosičov informácii

 • kontrola účinnosti a kvality  procesov využívaných pre záchranu , stabilizáciu a konzervovanie
 • hodnotenie stupňa poškodenia tradičných nosičov
 • hodnotenie vnútorného prostredia skladov a archívov a pracovného prostredia
 • zavádzanie systémov riadenia kvality ,konzultačná a poradenská činnosť

Kontrola účinnosti a kvality  procesov využívaných pre záchranu , stabilizáciu a konzervovanie:

 • hodnotenie účinnosti deacifidikačných  postupov (stabilita procesov voči hydrolytickej degradácií, hodnotenie oxidačného a hydrolytického poškodenie materiálov)
 • zavedenie  metód pre operačnú kontrolu procesov
 • validácia procesov

Hodnotenie stupňa poškodenia tradičných nosičov

 • testy mikrobiálnej kontaminácie, stanovenie stupňa mechanického a chemického poškodenia
 • konfirmačné testy účinnosti procesov (deštruktívne a nedeštruktívne skúšanie)

Hodnotenie vnútorného prostredia skladov a archívov a pracovného prostredia

 • biologické, fyzikálne a chemické faktory ( VOC)

Zavádzanie systémov riadenia kvality ,konzultačná a poradenská činnosť

 • zavádzanie a validácie metód skúšania a riadenia procesov
 • optimalizácia postupov  a organizácie práce v oblasti riadenia  a kontroly kvality procesov
 • tréning a školenie pracovníkov v oblasti zavádzania postupov a metód testovania , realizácia kruhových testov a porovnávacích analýz
 • outsoursingové činnosti

Výskumné projekty

Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení

V roku 2010 spoločnosť uzavrela Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a začala realizovať projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

ITMS kód:  26240220040

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"