Eurofins Slovakia SK >> Špeciálne činnosti >> Hodnotenie Prírodných Látok A Ich Výber

Hodnotenie prírodných látok a ich výber

Sidebar Image

Miesto realizácie projektu:

Kollárovo námestie 9, 81 107  Bratislava 1, Slovenská republika

ITMS kód:  26240220040

Názov a stručný opis projektu:

Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení.

Vytvorenie efektívného prepojenia žiadateľa s partnermi za účelom aplikovaného výskumu a využitia zdraviu prospešných látok pre farmáciu a výživu.

Názov a sídlo prijímateľa:

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

Komjatická 73, 940 02  Nové Zámky, Slovenská republika 

Zmluvný partner 1

Ústav experimantálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied

Dúbravská cesta 9, 84 104  Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika

Zmluvný partner 2

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:

Začiatok projektu - 06/2010

Ukončenie projektu - 05/2013

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VaV-logo EU-EFRR-logo

 

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:

www.minedu.sk

www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj

Výška poskytnutého príspevku:

1 497 027,41 € 

PRIORITNÁ OS 4: Podpora výskumu a vývoja v BK

OPATRENIE 4.2: Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v BK