Eurofins Slovakia >> Eurofins Slovakia SK >> Certifikáty

Certifikáty

Sidebar Image

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. je medzinárodná spoločnosť, ktorá poskytuje akreditované služby prostredníctvom subjektov v oblasti skúšania, certifikácie produktov a certifikácie osôb.

Skúšobné laboratóriá EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. sú akreditované SNAS na fyzikálno-chemické, mechanické, mikrobiologické, biologické, farmaceutické, petrochemické, imunochemické, molekulárno-biologické a senzorické skúšanie a vzorkovanie.
Svoju spôsobilosť vykonávať akreditované činnosti nestranne a dôveryhodne preukazujú plnením požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025.

Certifikačný orgán na osoby akreditovaný SNAS je spôsobilý podľa ISO/IEC 17024:2012 vykonávať certifikáciu osôb na senzorické posudzovanie potravín a krmív.
 
Etický kódex registrovaného člena SNAS 

Platné certifikáty a osvedčenia: 

 • Osvedčenie o akreditácii č. S-106, SNAS Bratislava, platí do 21.01.2021
 • Rozhodnutie č. 031/6835/2017/1 k osvedčeniu č. S-106
 • Príloha k rozhodnutiu č. 031/6835/2017/1 a k osvedčeniu č. S-106
 • Zoznam flexibilného rozsahu akreditácie
 • Osvedčenie o akreditácii č. O-022, SNAS Bratislava, platí do 16.12.2018, príloha k osvedčeniu
 • Rozhodnutie č. 031/5262/2014/1 k osvedčeniu č. O-022
   
 • Osvedčenie č. / Certificate No.: SK/015V/2015 Bratislava, SK/016V/2015 Piešťany, SK/005V2016 Turčianske Teplice
 • Osvedčenie o dodržiavaní správnej výrobnej praxe výrobcom / Certificate of GMP compliance of a manufacturer
 • Rozhodnutie č. 1462/2012/900

 • Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj č. MŠSR-5387/2010-11, MŠ SR, platí do 26.04.2016
 • Certifikát správnej výrobnej praxe č. 120 /2013/CGMP UŠKVBL Nitra
 • Certifikát správnej výrobnej praxe č. 121 /2013/CGMP UŠKVBL Nitra
 • Povolenie na činnosť kontrolného laboratória veterinárnych liekov č. 205/2005/RKL UŠKVBL Nitra
 • Osvedčenie o oprávnení používať pečiatku subjektu evidovaného v Združení slovenských laboratórií a skúšobní č. 14, platí do 13.09.2014
 • SZPI pověření č. 26 na provádění analýz vzorků odebraných při úředních kontrolách.
 • Rozhodnutie o zmene geologického oprávnenia č. 158/PO 

Platné rozhodnutia, povolenia a autorizácie: 

 • Rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR - zápis do zoznamu akreditovaných laboratórií na analýzy prírodných liečivých a prírodných minerálnych vôd.
 • Rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na vykonávanie farmaceutického skúšania v oblastiach: mikrobiologické hodnotenie liekov, liečiv, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok, čistenej vody, infúznych a dialyzačných roztokov a vody pre ich riedenie, sklenených obalov pre farmaceutické použitie za účelom kontroly a prepúšťania.
 • Rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na vykonávanie farmaceutického skúšania v oblastiach: aqua purificata, farmaceutické skúšanie liekov, liečiv a pomocných látok pre humánne použitie a sklenených obalov pre farmaceutické použitie za účelom kontroly a prepúšťania
 • Rozhodnutie MŽP SR - geologické oprávnenie na výkon laboratórnych prác pre geologický výskum a prieskum
 • Rozhodnutie MŽP SR o zmene geologického oprávnenia: výkon technologických prác pre geologický výskum a geologický prieskum 

Ďalšie Osvedčenia: 

 • Úradu verejného zdravotníctva SR o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 355/2007 Z.z.:
  Spôsobilosť na fyzikálno-chemické skúšanie vôd
  Spôsobilosť na senzorické skúšanie potravín a vôd
  Spôsobilosť na fyzikálno-chemické a chemické skúšanie potravín
  Spôsobilosť na chemické skúšanie potravín a vôd
  Spôsobilosť na biologické a mikrobiologické skúšanie potravín, vôd, sterov , kozmetických výrobkov a predmetov bežného používania.
  Spôsobilosť na kvantitatívne a kvalitatívne stanovenie chemických faktorov životného a pracovného prostredia a odber vzoriek ovzdušia
  Spôsobilosť na odber vzoriek potravín, sterov, pitných vôd a vôd na kúpanie.
  Spôsobilosť na meranie hluku, umelého osvetlenia, tepelno-vlhkostnej mikroklímy a vibrácií