Eurofins Slovakia SK >> O spoločnosti >> Všeobecné obchodné podmienky - dodávateľ

Všeobecné obchodné podmienky - dodávateľ

Sidebar Image

1. Rozsah

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky ("VOP") upravujú zmluvný vzťah medzi:

(a) spoločnosťou EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., (spoločnosťou s ručením obmedzeným), riadne registrovanou a právoplatne pôsobiacou podľa zákonov Luxemburgu, so sídlom na adrese Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky , Slovensko, so základným imaním  165 971 Eur, a zapísanou v  obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, v oddieli Sro, vložka č. 29396/N , Slovensko  ("Eurofins"); a

(b) jej dodávateľmi a/alebo poskytovateľmi služieb (jednotlivo uvádzaní ako "Dodávateľ").

Vzťahujú sa na (i) všetky nákupy tovaru a/alebo zariadení ("Produkty") od Dodávateľa spoločnosťou Eurofins a/alebo (ii) každé poskytovanie služieb ("Služby") zo strany Dodávateľa spoločnosti Eurofins (tieto Služby a Produkty sú ďalej v texte definované ako "Artikle").

1.2. Ak spoločnosť Eurofins poskytne Dodávateľovi tieto VOP, vzťahujú sa tieto VOP na všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Eurofins a Dodávateľom ku dňu, kedy:

Dodávateľ podmienky podpísal, čím potvrdil ich prijatie;

sa Dodávateľ považuje za stranu, ktorá podmienky prijala, a to začatím alebo pokračovaním  (i) poskytovania Služieb a/alebo (ii) dodávaním Produktov.

1.3. Vzdanie sa týchto VOP, ich zmena, doplnenie alebo úprava sú možné výlučne:

(a) prostredníctvom špecifických obchodných podmienok spoločnosti Eurofins ("ŠOP" - výslovne sa bude odkazovať na nasledujúce ŠOP: i.) ŠOP - Náborové služby (Príloha 1); ii.) ŠOP - Služby (Príloha 2)), ktoré budú platné počínajúc dňom, kedy:

- Dodávateľ podmienky podpísal, čím potvrdil ich prijatie; alebo

- sa Dodávateľ považuje za stranu, ktorá podmienky prijala, a to začatím alebo pokračovaním  (i) poskytovania Služieb a/alebo (ii) dodávaním Produktov.

(b) formou písomnej rámcovej zmluvy podpísanej oprávnenými zástupcami spoločnosti Eurofins a Dodávateľa, v ktorej bude výslovne uvedené, že je nadradená týmto VOP and/alebo ŠOP, ak budú také existovať, pričom v prípade jej neplatnosti budú naďalej platiť tieto VOP a ŠOP, ak budú také existovať, a budú nadradené tejto zmluve.

1.4. VOP, ŠOP a rámcová zmluva, ak taká existuje, je neoddeliteľnou súčasťou celej zmluvy medzi zmluvnými stranami ("Zmluva"). 

2. Priorita

2.1. Dodávateľ a spoločnosť Eurofins sa výslovne dohodli, že ustanovenia týchto VOP a ŠOP, ak také existujú, sú nadradené akýmkoľvek podmienkam Dodávateľa. V dôsledku toho bez ohľadu na akékoľvek protichodné ustanovenie vo všeobecných obchodných podmienkach Dodávateľa alebo v akomkoľvek inom dokumente vydanom Dodávateľom, sa Dodávateľ na základe akceptovania týchto VOP a ŠOP, ak také existujú, alebo na základe toho, že sa Dodávateľ považuje za stranu, ktorá ich akceptovala (ako sa uvádza v časti 1), zrieka akéhokoľvek ustanovenia uvedeného vo svojich všeobecných obchodných podmienkach, ktoré by mohlo byť považované za podmienky sporné a/alebo protichodné alebo nekonzistentné s ktorýmkoľvek ustanovením týchto VOP a/alebo ŠOP, pričom konkrétnejšie sa to týka ustanovení súvisiacich s:

- uzavretím zmluvy
- ukončením zmluvy
- cenou
- fakturáciou
- dodávkou
- zárukou voči nezhodnosti a/alebo chybám
- odškodnením a zodpovednosťou, a
- zachovaním mlčanlivosti 

3. Informácie / Uzavretie zmluvy / Úpravy

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne poskytnúť spoločnosti Eurofins všetky relevantné informácie, aby umožnil spoločnosti Eurofins poskytnúť svoj slobodný a informovaný súhlas so založením alebo úpravou zmluvného vzťahu medzi zmluvnými stranami ("Relevantné informácie")

Dodávateľ je taktiež povinný spoločnosť Eurofins bezodkladne upozorniť na (i) akékoľvek nezrovnalosti alebo nesúlad medzi (a) týmito VOP a ŠOP, ak také existujú, a (b) akékoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek príkazného zákona alebo predpisu vzťahujúceho sa na predaj Produktov a/alebo poskytovanie Služieb ako aj (ii) akýkoľvek výskyt neplatného, nezákonného a/alebo potenciálne nevykonateľného ustanovenia týchto VOP a ŠOP, ak také existujú ("Zákonné relevantné informácie" a spolu s Relevantnými informáciami označované ako "Informácie").

3.2. Zmluva medzi spoločnosťou Eurofins a Dodávateľom bude uzavretá alebo pozmenená, ak spoločnosť Eurofins písomne vyjadrí svoj súhlas s jej uzavretím alebo úpravou. Všetky informácie Dodávateľ poskytne spoločnosti Eurofins v deň vystavenia písomného súhlasu spoločnosti Eurofins, v opačnom prípade bude spoločnosť Eurofins oprávnená nárokovať si náhradu škody a/alebo ukončenie a/alebo anulovanie alebo neplatnosť zmluvy.

3.3. Každý súhlas spoločnosti Eurofins je podmienený dohodou s Dodávateľom, že akékoľvek iné dodatočné podmienky v Dodávateľom vystavenom potvrdení prijatia objednávky, faktúre,  potvrdení objednávky, cenovej ponuke a v inej korešpondencii predstavujú podstatné zmeny a bez ohľadu na čas ich vykonania nebudú predstavovať súčasť zmluvy medzi zmluvnými stranami.

3.4. Ak spoločnosť Eurofins nepodá námietky proti sporným, protichodným alebo dodatočným podmienkam, nebude sa to považovať za súhlas spoločnosti Eurofins s takýmito podmienkami ani za vzdanie sa ustanovení týchto VOP. 

5. Cena / Fakturácia / Platba

5.1. Ceny

5.1.1. Ceny sú fixné ceny bez DPH.

5.1.2. Spoločnosti Eurofins sa nebudú účtovať žiadne náklady na cenové ponuky, vzorky, skúšobné dodávky a materiály vzoriek.

5.1.3. V cene budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou Zmluvy ako aj všetky platné dane a/alebo poplatky a bude predstavovať platbu za všetky dodávky a služby pridelené Dodávateľovi (najmä vrátane nákladov na prípravu a zabalenie zásielky a prepravných nákladov).

5.1.4. V prípade akýchkoľvek dodatočných nákladov akéhokoľvek typu je nutný predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Eurofins.

5.1.5. Spoločnosť Eurofins nebude poskytovať žiadne zálohové platby.

5.1.6. Ak celková cena za Artikle závisí od času, ktorý Dodávateľ strávi realizáciou, ponúkne Dodávateľ svoje služby s uvedením konečnej celkovej ceny alebo maximálneho počtu hodín alebo jednotiek v konečnej hodinovej sadzbe alebo jednotkovej sadzbe.

5.1.7. Bez ujmy na predchádzajúcich ustanoveniach musí mať spoločnosť Eurofins okamžitý prospech zo zníženia ceny vykonaného Dodávateľom pred dátumom dodania Artikla.

5.1.8. Ak kedykoľvek počas trvania Zmluvy spoločnosť Eurofins zistí, že Dodávateľ, jeho pobočky alebo akákoľvek iná spoločnosť súvisiaca s Dodávateľom/pridružená k Dodávateľovi kdekoľvek na svete účtovala alebo  účtuje nižšiu cenu za podobný alebo identický Artikel za podobných alebo identických okolností, bude sa takáto cena vzťahovať aj na spoločnosť Eurofins.

5.1.9. Bez ujmy na ostatných ustanoveniach týchto VOP alebo Zmluvy sa zmena ceny, poplatkov alebo sadzieb ako aj každá zmena platobných podmienok ("Zmena") bude vzťahovať iba na Zmluvy o postupnej realizácii k 1. januáru každého roka ("Dátum účinnosti") za predpokladu, že:

- Dodávateľ informoval spoločnosť Eurofins o navrhovanej Zmene formou doporučeného listu a potvrdenie prijatia listu bolo doručené spoločnosti Eurofins najmenej tri (3) mesiace pred Dátumom účinnosti; a

- spoločnosť Eurofins so Zmenou súhlasila pred Dátumom účinnosti.

5.2. Faktúry

5.2.1. Všetky faktúry sa musia zasielať spoločnosti Eurofins na adresu uvedenú v Zmluve, pokiaľ spoločnosť Eurofins písomne neoznámila inú adresu.

5.2.2. Každá faktúra musí obsahovať minimálne číslo faktúry, dátum vystavenia faktúry,  Dodávateľovu adresu pre zasielanie platieb, číslo cenovej ponuky/objednávky, popis Produktov/Služieb, množstvo, jednotkovú cenu, celkovú cenu, IČ DPH spoločnosti Eurofins a IČ DPH Dodávateľa, ak také existujú.

5.2.3. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúry až po doručení Produktov alebo realizácii Služieb, pokiaľ nie je inak písomne dohodnuté medzi spoločnosťou Eurofins a Dodávateľom.

5.3. Platba

5.3.1. Platby sa budú uhrádzať šesťdesiat (60) dní od konca mesiaca od prijatia akceptovateľnej faktúry od Dodávateľa, v zmysle časti 5.2.

5.3.2. Záznamy spoločnosti Eurofins budú predstavovať dostatočný dôkaz o realizácii platby, pokiaľ Dodávateľ nemá na predloženie opačný dôkaz.

5.3.3. Dodávateľ týmto súhlasí s tým, že spoločnosť je oprávnená započítať akékoľvek splatné sumy od Dodávateľa voči akýmkoľvek sumám, ktoré spoločnosť Eurofins dlhuje Dodávateľovi. 

6. Balenie - Dodávka - Omeškanie - Preprava - Poistenie

6.1. Balenie

6.1.1. Artikle musia byť správne a dostatočne zabalené vo vhodnom obale a Dodávateľ je zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo škodu ako aj za všetky chýbajúce Artikle v dôsledku nesprávneho alebo nevhodného obalu, etikety alebo označenia.

6.1.2. Dodávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť všetky potrebné colné odbavenia, licencie na export, schválenia a oprávnenia, ktoré sa požadujú pre účely prepravy a/alebo dovozu alebo vývozu Artiklov.

6.2. Dodávka

6.2.1. Všetky Artikle musia byť dodané v súlade s dodacími podmienkami a na miesto dodania, ktoré boli písomne dojednané alebo špecifikované spoločnosťou Eurofins.

6.2.2. Všetky Artikle musia obsahovať a mať priložené všetky informácie a pokyny potrebné pre ich správne a bezpečné používanie, vrátane všetkých informácií, dokumentov a pokynov, ktoré prípadne môžu požadovať akékoľvek platné zákony alebo predpisy.

6.2.3. V prípade dodania nebezpečných materiálov v zmysle Nariadenia 2001/58/ES z 27.7.2001, je nutné v dostatočnom predstihu pred doručením produktu zaslať spoločnosti Eurofins informácie o produkte - konkrétne aktuálnu kartu bezpečnostných údajov EC vo francúzskom alebo v anglickom jazyku. Uvedené platí aj pre informácie o obmedzeniach marketingu vyplývajúcich zo zákona. Ustanovenia uvedené v platných zákonoch a predpisoch o preprave nebezpečného tovaru je nutné dodržiavať.

6.2.4. Všeobecne je nutné vyhýbať sa používaniu materiálov, ktoré sú karcinogénne, toxické pre reprodukciu alebo mutagénne. Ak je nutné konať inak, spoločnosť Eurofins musí byť o tom písomne informovaná pred dodaním/použitím produktu. Zmluvné strany sa spoločne dohodnú na príslušných ochranných opatreniach.

6.2.5. Vo všeobecnosti platí, že ak Artikle obsahujú chemikálie alebo nebezpečný tovar alebo látky, musia k nim byť priložené podrobné písomné   špecifikácie zloženia a charakteristických vlastností takéhoto tovaru alebo látok ako aj zoznam všetkých zákonov, predpisov a iných požiadaviek vzťahujúcich sa na tento tovar alebo látky, za účelom umožnenia spoločnosti Eurofins prepravovať, skladovať, spracovať, používať a zlikvidovať tieto  Produkty riadnym a bezpečným spôsobom.

6.2.6. Všetky Artikle musia byť dodané prísne v súlade s rozpisom dodávok spoločnosti Eurofins, ktorý je špecifikovaný v Zmluve.

6.2.7. Ak Dodávateľ nedodrží rozpis dodávok, je spoločnosť Eurofins oprávnená, bez obmedzenia nároku na ostatné nápravné opatrenia, využiť služby expresných doručovateľov, pričom rozdiel medzi poplatkom za službu expresného doručovateľa a pôvodnými nákladmi na prepravu hradí Dodávateľ.
Nedodržanie rozpisu dodávok predstavuje Udalosť porušenia zmluvy (ako je definovaná ďalej v texte), na základe ktorej je spoločnosť Eurofins oprávnená Zmluvu ukončiť.

6.2.8. Dodávateľ nie je oprávnený uzatvárať dôležité záväzky alebo uzatvárať dohody ohľadne výroby prevyšujúce potrebnú hodnotu alebo v dobe kratšej ako  je nevyhnutný čas výroby  za účelom dodržania rozpisu dodávok a pokiaľ sa v Zmluve neuvádza inak  žiadne dodávky nie je možné realizovať v predstihu oproti rozpisu dodávok.

Na základe vlastného uváženia je spoločnosť Eurofins oprávnená včasné zásielky vrátiť na náklady a riziko Dodávateľa. Spoločnosť Eurofins si rezervuje právo ponechať si Artikle dopravené v predstihu oproti rozpisu dodávok a úhradu zrealizovať tak, ako by bola dodávka zrealizovaná v súlade s rozpisom dodávok.

6.3. Preprava

6.3.1. Preprava bude zrealizovaná takými prostriedkami a takou spoločnosťou, ako bude dojednané v Zmluve.

6.3.2. Pokiaľ sa v Zmluve neuvádza inak, náklady na prepravu musia byť zahrnuté do ceny.

6.3.3. Ak bolo dojednané, že náklady na prepravu znáša spoločnosť Eurofins, tieto náklady na prepravu budú Dodávateľovi preplatené výlučne na základe potvrdenej faktúry.

6.3.4. Preprava Artiklov je výlučne na riziko Dodávateľa.

6.4. Poistenie

6.4.1. Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady uzavrieť všetky potrebné poistenia na pokrytie zodpovednosti za škody vzniknuté pri realizácii Zmluvy v súvislosti s úrazmi osôb, závažnými škodami a následnými škodami.

6.4.2. Dodávateľ sa zaväzuje spoločnosti Eurofins na požiadanie poskytnúť všetky dokumenty preukazujúce uzavretie vyššie uvedených poistení.

6.4.3. V každom prípade je Dodávateľ povinný spoločnosti Eurofins na požiadanie poskytnúť všetky dokumenty preukazujúce uzavretie poistenia pokrývajúceho Artikle až do momentu ich doručenia na dohodnuté miesto doručenia. 

7. Prevod vlastníckeho práva a prevod rizík

7.1. Pokiaľ sa v Zmluve neuvádza inak, vlastnícke práva k Artiklom prechádzajú na spoločnosť  Eurofins až momentom, kedy spoločnosť Eurofins prevezme Produkty a/alebo momentom dokončenia realizácie Služieb na dohodnutom mieste dodania ("Prevod vlastníckeho práva").

7.2. Všetky Produkty musia byť bez akýchkoľvek záložných práv a vecných bremien.

7.3. Riziko prechádza na spoločnosť Eurofins v rovnakom momente ako nastáva Prevod vlastníckeho práva. 

8. Vzťah zmluvných strán

Vzťah Dodávateľa k spoločnosti Eurofins bude mať povahu nezávislého dodávateľa a žiadne tu uvedené ustanovenie nie je možné vykladať ako ustanovenie, na základe ktorého vzniká akýkoľvek vzťah zamestnávateľ/zamestnanec, partnerstvo, spoločný podnik, sprostredkovateľ alebo iný vzťah akéhokoľvek typu. Zamestnanci, sprostredkovatelia a zástupcovia Dodávateľa  (spoločne ďalej uvádzaní ako "Zamestnanci"), ktorí vykonávajú služby na základe tejto Zmluvy, musia byť nepretržite pod vedením a kontrolou Dodávateľa. Dodávateľ je povinný vyplácať všetky mzdy, platy a iné sumy splatné svojim Zamestnancom v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy a je zodpovedný za všetky správy a povinnosti súvisiace s jeho Zamestnancami vrátane, okrem iného, odvodov do sociálnej poisťovne a zrážania dane z príjmov, kompenzácie v nezamestnanosti, kompenzácie pracovníkom a správy o poskytovaní rovnakých pracovných príležitostí. 

9. Zhodnosť

9.1. Dodávateľ sa spoločnosti Eurofins zaručuje ("Záruka zhody"), že všetky Artikle, vrátane obalov a etikiet:

- sú zhodné so špecifikáciami, dizajnom, výkresmi, vzorkami alebo iným popisom Dodávateľa;
- sú zhodné so špecifikáciami, výkresmi, vzorkami, symbolmi alebo iným popisom, ktorý spoločnosť Eurofins špecifikovala v Zmluve, ak také existujú;
- sú zhodné so všetkými platnými zákonmi a/alebo predpismi; Dodávateľ sa konkrétne zaručuje, že všetky materiály, na ktoré sa vzťahuje požiadavka schválenia CE alebo iné relevantné požiadavky, budú v súlade s týmito požiadavkami, čo bude preukázané značkou schválenia CE uvedenou na týchto materiáloch;
- sú v požadovanom stave a vhodné na určené účely; a
- nemajú žiadne chyby.

9.2. V prípade Artiklov, ktoré nie sú zhodné, je spoločnosť Eurofins povinná akýmkoľvek spôsobom oznámiť túto skutočnosť Dodávateľovi do troch (3) mesiacov od prevzatia Artiklov spoločnosťou Eurofins.

9.3. Dodávateľ je povinný do desiatich (10) kalendárnych dní od prevzatia oznámenia o nedodržaní zhodnosti všetky Artikle, ktoré nie sú zhodné, nahradiť bez toho, aby spoločnosti Eurofins vznikli akékoľvek náklady.

9.4. Všetky riziká a prepravné poplatky pri vrátení a opätovnom doručení znáša Dodávateľ.

9.5. Spoločnosť Eurofins je taktiež oprávnená, podľa svojho vlastného uváženia, ukončiť Zmluvu prípadne požadovať preplatenie nezhodných Artiklov.

9.6. Dodávateľ je povinný spoločnosti Eurofins preplatiť všetky náklady, výdavky a škody vzniknuté spoločnosti Eurofins v dôsledku tejto nezhodnosti.

9.7. Záruka zhody predstavuje doplnkovú záruku k všetkým ostatným zárukám špecifikovaným v tomto dokumente, konkrétne k Dodatočnej záruke (ako je definovaná ďalej v texte), alebo v Zmluve alebo vyplývajúcim zo zákona a musí byť platná aj po prevzatí tovaru a zaplatení.

9.8. Ak Dodávateľ neprevezme späť vrátené nezhodné Artikle alebo ak promptne nenahradí nezhodné Artikle, spoločnosť Eurofins je oprávnená, bez obmedzenia svojich ostatných práv, na náklady Dodávateľa vymeniť alebo opraviť nezhodné Artikle.

10. Dodatočné záruky

10.1. Dodávateľ poskytuje dodatočnú záruku na Artikle ("Dodatočná záruka") na obdobie najmenej dvoch (2) rokov, počínajúc dňom doručenia ("Dodatočná záručná doba").

Počas Dodatočnej záručnej doby sa Dodávateľ zaväzuje opraviť alebo vymeniť Artikle v prípade ich nefunkčnosti, chyby, skrytej alebo zjavnej chyby alebo chybnej funkčnosti.

Ak je niektorý Artikel počas záručnej doby nefunkčný v trvaní štyridsaťosem (48) hodín alebo viac, záručná doba sa predžuje o dobu trvania nefunkčnosti týchto Artiklov.

10.2. V každom prípade je Dodávateľ zodpovedný za všetky priame a nepriame finančné dôsledky, všetky škody akéhokoľvek typu spôsobené osobám a/alebo na majetku a bude ich znášať, pričom je povinný urobiť všetky potrebné opatrenia, ktoré vyžadujú štátne orgány alebo na dobrovoľnej báze a bez ohľadu na motiváciu, t.j. skryté chyby, nezhodnosť so zákonnými ustanoveniami alebo predpismi, bezpečnostný nedostatok atď.

10.3. Dodávateľ taktiež zaručuje sústavnú dostupnosť materiálov, komponentov a náhradných dielov pre spoločnosť Eurofins za bežné trhové ceny alebo  ich ekvivalentu alebo lepšieho produktu (za rovnakú cenu, za akú bol Produkt pôvodne objednaný) počas obdobia desiatich (10) rokov od dodania Artiklov.

10.4. Ak má spoločnosť Eurofins dôvod považovať zamestnanca Dodávateľa alebo tretej strany najatej Dodávateľom za nevhodnú osobu, Dodávateľ sa zaväzuje túto osobu čo najskôr vymeniť.

Náklady súvisiace s vyškolením novej osoby v trvaní maximálne 15 pracovných dní znáša Dodávateľ. 

11. Dodržiavanie platných zákonov a predpisov

Produkty musia spĺňať všetky platné zákony a predpisy bez obmedzenia (tento zoznam nie je úplný) týkajúce sa:

- kvality, zloženia, označovania a predvádzania Produktov;
- platného pracovného práva; najmä v súvislosti s detskou prácou;
- zákonov  a predpisov o ochrane životného prostredia.

12. Duševné vlastníctvo

12.1. Dodávateľ sa zaručuje, že všetky licencie súvisiace s Artiklami sú a naďalej budú platné a plne účinné a že rozsah týchto licencií bude riadne pokrývať zamýšľaný účel používania Artiklov.

Tieto licencie musia zahŕňať právo spoločnosti Eurofins previesť a udeliť sublicencie.

12.2. Dodávateľ sa zaručuje, že výroba, dodávka, predaj a používanie Artiklov neporušuje žiadne práva duševného vlastníctva (patenty, obchodné značky, dizajny alebo iné podobné práva) akejkoľvek tretej strany. Dodávateľ sa tiež zaväzuje, že spoločnosť Eurofins má právo používať a/alebo reprodukovať obrázky Artiklov na akomkoľvek médiu, vrátane jej internetovej stránky.

Dodávateľ sa zaväzuje, že bude na požiadanie, na svoje vlastné náklady, spoločnosť Eurofins hájiť alebo pomáhať pri jej obhajovaní pri každom súdnom konaní, ktoré sa môže zahájiť voči spoločnosti Eurofins v dôsledku akéhokoľvek porušenia alebo nároku súvisiaceho s vyššie uvedeným vo vzťahu k výrobe, dodávke, používaniu alebo opätovnému predaju produktov Dodávateľa.

Dodávateľ sa taktiež zaväzuje,  že spoločnosť Eurofins odškodní a zbaví zodpovednosti za všetky straty, škody alebo zodpovednosti, ktoré môžu byť spôsobené spoločnosti Eurofins z dôvodu akéhokoľvek porušenia alebo údajného porušenia práv duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany vyplývajúceho z používania alebo predaja Artiklov.

 13. Obmedzenie zodpovednosti / Odškodnenie

13.1. Pokiaľ sa v tejto Zmluve neuvádza inak, spoločnosť Eurofins, jej riaditelia, vedúci pracovníci, sprostredkovatelia a zamestnanci a jej partneri budú niesť zodpovednosť výlučne v nasledujúcich prípadoch:

- ak Dodávateľ vie preukázať priamu alebo okamžitú stratu alebo škodu spôsobenú úmyselným zavinením alebo úmyselným konaním spoločnosti Eurofins v rámci tejto Zmluvy; a

- ak bolo spoločnosti Eurofins doručené písomné oznámenie o tejto skutočnosti najneskôr  šesť (6) mesiacov odo dňa, kedy sa Dodávateľ dozvedel o príslušnom nároku.

13.2. Spoločnosť Eurofins nebude v žiadnom prípade zodpovedná voči Dodávateľovi alebo tretím stranám za žiadne obchodné straty (vrátane strateného zisku, tržieb, zmlúv, predpokladaných úspor, údajov, dobrého mena alebo márnych výdavkov), ani za žiadne priame alebo nepriame, náhodné alebo následné straty alebo škody.

13.3. V každom prípade (či už na základe Zmluvy, zanedbania povinností, prísnej zodpovednosti,   aj napriek odškodneniu alebo iným spôsobom) bude zodpovednosť spoločnosti Eurofins pri každom nároku ako aj náprava výlučne na strane Dodávateľa v súvislosti s touto Zmluvou obmedzená maximálne na:

- priamu alebo nepriamu stratu alebo škodu spôsobenú úmyselným porušením povinností alebo úmyselným konaním spoločnosti Eurofins; a

- 50 000 Eur

13.4. Dodávateľ je povinný zbaviť zodpovednosti a bezpodmienečne odškodniť spoločnosť Eurofins,  jej riaditeľov, vedúcich pracovníkov, sprostredkovateľov a zamestnancov a jej partnerov v plnom rozsahu akejkoľvek zodpovednosti, straty, nákladov, nároku, škody alebo výdavkov vrátane, okrem iného, primeraných poplatkov advokátovi za obhajovanie pri všetkých zodpovednostiach, nákladoch, nárokoch a výdavkoch z dôvodu akejkoľvek údajnej alebo skutočnej škody na majetku alebo úrazu osoby, ktoré vznikli v súvislosti, v spojitosti  alebo v dôsledku práce vykonávanej a/alebo Produktov dodaných podľa tejto Zmluvy a z dôvodu akéhokoľvek konania alebo zanedbania povinností na strane Dodávateľa alebo jeho zamestnancov, sprostredkovateľov, subdodávateľov.

 14. Vyššia moc

14.1. Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za omeškanie dodávky alebo realizácie prác z dôvodu zásahu vyššej moci v zmysle zákonov Luxemburgu.

14.2. Nedostatok finančných prostriedkov sa v žiadnom prípade nebude považovať za dôvod mimo kontroly zmluvnej strany.

14.3. Zmluvná strana postihnutá zásahom vyššej moci je povinná o tom okamžite informovať a pri skončení udalosti vyššej moci je povinná urobiť všetky primerané opatrenia na navrátenie stavu umožňujúceho plnenie jej záväzkov. Ak omeškanie dodávky alebo realizácie trvá viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená Zmluvu ukončiť. 

15. Zachovávanie mlčanlivosti

15.1. V tomto ustanovení budú Dôverné informácie predstavovať všetky informácie vrátane, bez obmedzenia, obchodných práv a duševného vlastníctva spoločnosti Eurofins (vrátane, bez obmedzenia, informácií súvisiacich s technológiou, klientmi, obchodnými plánmi, propagačnými a marketingovými aktivitami, financiami a inými obchodnými záležitosťami, obchodnými značkami, patentmi, výkresmi spoločnosti Eurofins, atď.), existencie a obsahu Zmluvy (vrátane VOP, ŠOP, ak také existujú, a Zmluvy) a všetky informácie, ktorá spoločnosť Eurofins označí za dôverné.

15.2. Dodávateľ nie je oprávnený počas realizácie Zmluvy ani v období 10 rokov po jej skončení bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu spoločnosti Eurofins používať alebo poskytovať Dôverné informácie žiadnej tretej strane ani žiadnym zamestnancom, sprostredkovateľom alebo subdodávateľom Dodávateľa, okrem prípadov, ak to bude prísne požadované výlučne pre účely plnenia povinností Dodávateľa podľa tejto Zmluvy alebo v prípade, ak bude Dodávateľ povinný poskytnúť Dôverné informácie na základe ustanovení platných zákonov, nariadenia súdu alebo oprávnenej žiadosti príslušných orgánov.

15.3. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Eurofins akýmkoľvek spôsobom reklamovať alebo publikovať akékoľvek tlačové vyhlásenia alebo robiť verejné vyhlásenia alebo popierať alebo potvrdzovať skutočnosť, že Dodávateľ predával alebo sa zmluvne zaviazal predávať  Artikle spoločnosti Eurofins.

15.4. Dodávateľ je zodpovedný za všetky priame a nepriame straty alebo škody vyplývajúce z neoprávneného poskytnutia akýchkoľvek Dôverných informácií jeho zamestnancami, sprostredkovateľmi a subdodávateľmi. 

16. Ukončenie Zmluvy

16.1. Ukončenie z dôvodu mimo zodpovednosti spoločnosti Eurofins

16.1.1. Ak sa v Zmluve neuvádza inak, ktorákoľvek zmluvná strana je kedykoľvek oprávnená ukončiť túto Zmluvu bez uvedenia dôvodu formou zaslania písomnej výpovede druhej zmluvnej strane doporučenou poštou, pričom jej prijatie musí byť potvrdené najneskôr tri (3) mesiace pred dátumom ukončenia Zmluvy.

16.1.2. Vo výnimočných prípadoch sú zmluvné strany oprávnené ukončiť Zmluvy o postupnej realizácii s fixnou výpovednou lehotou, s účinnosťou podľa podmienok nimi dojednaných, formou doporučeného listu, pričom potvrdenie prijatia musí byť druhej zmluvnej strane doručené najneskôr tri (3) mesiace pred ukončením tejto lehoty.

16.1.3. Po prijatí takéhoto písomného oznámenia od spoločnosti Eurofins sa Dodávateľ zaväzuje zastaviť úplne alebo čiastočne práce súvisiace so Zmluvou v rozsahu uvedenom v oznámení.

16.1.4. V prípade, ak Zmluvu ukončí spoločnosť Eurofins, je Dodávateľ oprávnený prijať platbu za dodané Produkty a/alebo poskytnuté Služby v cene dojednanej v Zmluve ("Posledná platba") až do skončenia výpovednej lehoty.

Ak nie je možné stanoviť výšku Poslednej platby, spoločnosť Eurofins a Dodávateľ sa dohodnú na spravodlivej úprave ceny, za predpokladu, že:

- táto úprava nepresiahne celkovú cenu dojednanú v Zmluve; a
- nebude prípustná žiadna suma za predpokladaný zisk z realizácie, ktorá nebola vykonaná.

16.1.5. Dodávateľ nie je oprávnený nárokovať si náhradu škody od spoločnosti Eurofins v prípade ukončenia Zmluvy. 

16.2. Ukončenie Zmluvy s okamžitou platnosťou

16.2.1. Okamžité ukončenie Zmluvy

Bez ujmy na vyššie uvedených ustanoveniach a ustanoveniach zákonov Luxemburska je každá zmluvná strana oprávnená ukončiť túto Zmluvu v celom rozsahu alebo čiastočne s okamžitou platnosťou a bez vzniku akejkoľvek zodpovednosti v prípade výskytu Udalosti porušenia zmluvy  (ako je definovaná ďalej v texte).

16.2.2. Udalosť porušenia Zmluvy

Udalosti porušenia Zmluvy budú predstavovať nasledujúce udalosti:

- porušenie ustanovení Zmluvy vyplývajúce zo závažného alebo úmyselného porušenia povinností niektorou zo zmluvných strán;

- porušenie významných ustanovení Zmluvy niektorou zo zmluvných strán (vrátane, bez obmedzenia, ak Dodávateľ nedodá Produkty alebo nezrealizuje Služby v lehote uvedenej v Zmluve, porušenie ustanovenia o zachovávaní mlčanlivosti, ustanovenia o duševnom vlastníctve, porušenie ustanovení o zhodnosti a záruke, atď.);

- Dodávateľ poruší iné ako významné ustanovenie Zmluvy a po písomnej výzve od spoločnosti Eurofins na vykonanie nápravy porušenia alebo nesplnenia povinností nie je možné vykonať nápravu tohto porušenia alebo nesplnenia v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní;

- Dodávateľ pozastaví alebo hrozí pozastavením, alebo ukončí alebo hrozí ukončením realizácie činnosti v plnom rozsahu alebo jej podstatnej časti;

- jedna zo zmluvných strán ukončí realizáciu svojej činnosti v priebehu bežnej činnosti vrátane neschopnosti priebežne plniť svoje povinnosti alebo v prípade, že sa voči Dodávateľovi začne konkurzné konanie alebo konanie z dôvodu insolventnosti, ak také existuje, alebo ak je pre Dodávateľa menovaný správca konkurznej podstaty/likvidátor alebo ak bolo o menovanie takejto osoby požiadané, alebo  ak Dodávateľ vykonal prevod v prospech veriteľov;

(každá z týchto udalostí je jednotlivo "Udalosťou porušenia Zmluvy"). 

17. Dodatky a úpravy

Všetky dodatky a úpravy VOP a/alebo Zmluvy sú podmienené písomným schválením oboch zmluvných strán. 

18. Prevod

Dodávateľ nie je oprávnený previesť Zmluvu ani žiadne práva z nej vyplývajúce bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Eurofins. 

19. Náprava zrieknutie sa práv

V prípade, ak spoločnosť Eurofins neuplatní alebo uplatní neskôr ktorékoľvek zo svojich práv alebo nárokov na nápravu podľa tejto Zmluvy, uvedené nepredstavuje zrieknutie sa tejto Zmluvy alebo akýchkoľvek práv alebo nárokov na nápravu podľa tejto Zmluvy, a ani žiadny samostatný prípad uplatnenia práva alebo nároku na nápravu alebo čiastočného uplatnenia práva alebo nároku na nápravu nebude predstavovať prekážku v ďalšom alebo inom uplatnení tejto Zmluvy alebo uplatnení práva alebo nároku na nápravu. Práva a nároky na nápravu zakotvené v tejto Zmluve sú kumulované a nevylučujú žiadne práva alebo nároky na nápravu stanovené zákonom. 

20. Čiastočná neplatnosť, nezákonnosť alebo neuplatniteľnosť

Neplatnosť, nezákonnosť alebo neuplatniteľnosť akéhokoľvek ustanovenia VOP a/alebo Zmluvy nebude mať vplyv na pokračovanie platnosti ostatných ustanovení VOP a Zmluvy. 

21. Oznámenia

21.1. Pokiaľ sa v Zmluve neuvádza inak, každá žiadosť, oznámenie alebo iná komunikácia podľa tejto Zmluvy:

- musí byť písomná a v anglickom jazyku; a
- musí byť zaslaná na nasledujúcu adresu:

- Eurofins:  EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, Slovensko
Do pozornosti: [ Štefan Vodný . konateľ spoločnosti ]
- Dodávateľ: adresa Dodávateľa uvedená v Zmluve.

- sa bude považovať za riadne doručenú, ak bude zaslaná doporučenou poštou s potvrdením prevzatia alebo doručovateľskou poštou s potvrdením doručenia, alebo telegrafom, telegramom, telexom alebo faxom alebo iným spôsobom komunikácie v tlačenej písomnej forme na vyššie uvedenú adresu, pričom k jej doručeniu, ak sa doručuje poštou, musí dôjsť na tretí deň (nie pracovný deň) odo dňa odoslania. 

22. Platné zákony / Súdna príslušnosť

22.1. Pokiaľ sa v ŠOP neuvádza inak alebo pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak, táto Zmluva sa riadi a vykladá podľa zákonov Luxemburska. Uplatnenie Viedenského dohovoru o medzinárodnom predaji tovaru je týmto výslovne vylúčené.

22.2. Dodávateľ súhlasí s tým, že pokiaľ sa v Zmluve neuvádza inak, súdy v Luxemburgu budú mať výhradnú jurisdikciu pre riešenie všetkých sporov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s VOP a/alebo Zmluvou a teda že všetky konania, súdne konania alebo súdne žaloby vzniknuté v súvislosti s VOP a/alebo Zmluvou sa budú riešiť na týchto súdoch.

22.3. Ak zmluvné strany odsúhlasia arbitráž, táto arbitráž sa uskutoční v súlade s:

- pravidlami Luxemburského arbitrážneho inštitútu, ak má spoločnosť Eurofins sídlo v štáte Grand-Duchy of Luxembourg; alebo

- ak má spoločnosť Eurofins sídlo v štáte inom ako Grand-Duchy of Luxembourg, arbitráž sa uskutoční v súlade s pravidlami arbitráže Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži. 

23. Rôzne

Artikle, ktoré Dodávateľ predal spoločnosti Eurofins, musia mať minimálny možný dopad na životné prostredie (v priebehu celej ich životnosti) a najlepší možný dopad na spoločnosť (absencia detskej práce, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, dodržiavanie zákonom stanovených predpisov).

Podpísané spoločnosťou Eurofins

 

V Nových Zámkoch , dňa ________

 

________________________

Eurofins

Meno   : ________________

Pozícia: ________________

 

Podpísané Dodávateľom

Na dôkaz súhlasu a akceptácie

Dňa  ___________

 

________________________

Podpísal: ________________

Meno   : ________________

Pozícia: ________________

 

 

Príloha 1: Špecifické obchodné podmienky (ŠOP) - Náborové služby

1. Rozsah podmienok

Tieto ŠOP sa vzťahujú na všetky služby poskytované personálnou agentúrou  / agentúrou  vyhľadávajúcou odborníkov a vedúcich pracovníkov, konzultantmi ohľadne ľudských zdrojov, náborovou alebo pracovnou agentúrou (ďalej len "Náborová agentúra").

2. Zložky poplatku

2.1. Fixný limit poplatku ("Limit poplatku") (t.j. bez ohľadu na konečný plat a benefity dojednané  s osobou prijatou do zamestnania na základe náboru) pre každú pozíciu je nutné dojednať pred začiatkom vyhľadávania kandidátov. Náborová agentúra nie je v žiadnom prípade oprávnená účtovať spoločnosti Eurofins sumu prevyšujúcu tento limit poplatku v prípade žiadneho splnomocnenia k realizácii náboru. Ak je v zmluve o nábore uvedené, že poplatok pre náborovú agentúru bude predstavovať určené % platu vybraného kandidáta prijatého do zamestnania, v tom prípade je možné spoločnosti účtovať iba sumu nižšiu ako je Limit poplatku a suma predstavujúca % platu kandidáta. Pred začiatkom každého náboru je nutné dojednať aj samostatný limit pre výdavky (viď 2.6).

2.2. Splátky a príslušná daň budú účtované spoločnosti Eurofins pri každom nábore nasledovne:

- 1. splátka (25%) na začiatku príslušného náboru
- 2. splátka (25%) po tom, ako spoločnosť Eurofins predloží ponuku kandidátovi, ktorého predstaví náborová agentúra
- 3. splátka (50%) po úspešnom prijatí kandidáta do zamestnania (t.j. ak kandidát efektívne začne pracovať na svojej novej pozícii v spoločnosti Eurofins).

2.3. Ak spoločnosť Eurofins alebo Náborová agentúra zastaví nábor pred zamestnaním kandidáta, splatné budú iba tie splátky, ktoré sa vzťahujú na toto obdobie. Spoločnosť  Eurofins neuzná žiadne dodatočne účtované poplatky.

2.4. Ak v období 12 mesiacov po nábore kandidát odporučený Náborovou agentúrou dá dobrovoľne výpoveď alebo bude prepustený spoločnosťou Eurofins (t.j. spoločnosť Eurofins s ním ukončí pracovný pomer), Náborová agentúra je povinná začať nový nábor a výberový proces bez toho, aby boli spoločnosti Eurofins účtované ďalšie náklady alebo poplatky zo strany Náborovej agentúry, okrem priamych výdavkov a príslušných daní.

2.5. Poplatky za každé prijatie do zamestnania na základe predstavenia kandidátov v rámci aktuálneho náboru budú spoločnosti Eurofins účtované vo výške 50% Limitu poplatku pre aktuálny nábor alebo 50% percentuálnej časti platu dojednaného ako poplatok za nábor, pričom platí tá z uvedených súm, ktorá je nižšia, plus priame výdavky a príslušné dane. V prípade prijatia do zamestnania kandidátov prezentovaných mimo rozsahu aktuálneho náboru nesmú poplatky, ktoré má uhradiť spoločnosť Eurofins, presiahnuť 15% ročného platu alebo sumu  25 000 Eur, pričom platí tá z uvedených súm, ktorá je nižšia.

2.6. Vreckové výdavky vzniknuté na účet spoločnosti Eurofins v súvislosti s náborovými konzultantmi a obvykle aj kandidátmi budú fakturované mesačne podľa ich výskytu spolu s príslušnými daňami. V každom prípade, pokiaľ spoločnosť Eurofins vopred neposkytla k tomu svoj písomný súhlas, tieto výdavky nesmú presiahnuť dohodnutý Limit poplatku (viď 2.1).  Položky vyššej hodnoty / výnimočné položky ako sú cesty do zahraničia (letenky: ekonomická trieda; hotel: maximálne 150 € / noc; auto: max. 0,5 € / km) / nezahrnuté  hodnotenia kandidátov, atď. ... sú podmienené prechádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Eurofins. 

3. Ochrana spoločnosti Eurofins

V záujme dlhodobej spolupráce medzi Náborovou agentúrou a spoločnosťou Eurofins sa Náborová agentúra zaväzuje nekontaktovať žiadneho zamestnanca skupiny Eurofins Group v rámci náboru tretej strany počas doby realizácie náborov pre spoločnosť Eurofins a počas obdobia 12 mesiacov po skončení posledného náboru (t.j. náboru kandidátov pre spoločnosť Eurofins realizovaného Náborovou agentúrou alebo po ukončení zmluvy o nábore). 

Príloha 2: Špecifické obchodné podmienky (ŠOP) - Služby

1. Rozsah podmienok

Tieto ŠOP sa vzťahujú na všetkých poskytovateľov služieb.

2. Prijatie ponuky

2.1. Ponuka alebo cenová ponuka od Dodávateľa musí konkrétne uvádzať poskytované služby spolu s podrobnými informáciami o cenách.

2.2. Spoločnosť Eurofins nezrealizuje platby bez predchádzajúcej výslovnej dohody o platbách za služby. Táto dohoda musí byť písomná a podpísaná oprávneným zástupcom spoločnosti   Eurofins. Môže mať formu:

- objednávky podpísanej spoločnosťou Eurofins
- cenovej ponuky písomne potvrdenej spoločnosťou Eurofins
- zmluvy podpísanej zástupcom spoločnosti Eurofins 

3. Platby

3.1. Dodávateľ je povinný prispôsobiť svoje služby požiadavkám spoločnosti Eurofins, buď vo forme konečnej fixnej ceny alebo vo forme maximálneho počtu hodín alebo jednotiek v konečnej hodinovej alebo jednotkovej sadzbe.

3.2. Spoločnosť Eurofins nebude zodpovedná za žiadne dodatočné platby za zmeny prác, ktoré majú byť vykonané, bez predchádzajúcej písomnej žiadosti spoločnosti Eurofins. Pred úhradou  dodatočnej platby je nutné získať dodatočnú cenovú ponuku alebo úpravu prác písomne schválenú oprávneným zástupcom spoločnosti Eurofins.

3.3. Spoločnosť Eurofins nezaplatí za služby chybné alebo nezrealizované riadnym spôsobom ani za omeškanie v prípade, ak bol dohodnutý termín realizácie. 

4 . Dodatočná práca

4.1. Každú dodatočnú prácu, ktorá nebola plánovaná v pôvodnej zmluve je nutné vopred schváliť a bude zakotvená v dodatočnej zmluve. Na dodatočnú zmluvu sa budú vzťahovať rovnaké podmienky ako na pôvodný dokument a musí byť písomne schválená oprávneným zástupcom spoločnosti Eurofins. Je povinnosťou Dodávateľa bezodkladne informovať spoločnosť Eurofins o možnosti dodatočnej práce, ktorá nie je dojednaná v pôvodnej zmluve.  Bez riadneho podpísania dodatočnej zmluvy spoločnosťou Eurofins sa budú všetky dodatočné práce vykonané Dodávateľom považovať za súčasť zmluvy a budú sa na ne vzťahovať sumy uvedené v už podpísanej zmluve. Za týchto okolností spoločnosť Eurofins nebude zodpovedná za žiadne dodatočné platby. Dodatočné práce, ktoré sú nutné z dôvodu nízkej kvality služieb, chýb alebo zanedbania povinností na strane Dodávateľa, je Dodávateľ povinný zrealizovať aj v prípade, ak sa chyby alebo zanedbanie povinností zistia po dokončení prác alebo poskytovania služieb.

4.2. Ak sa v istých prípadoch vyžaduje výberové konanie na Dodávateľa, bude Dodávateľ vybratý na základe odhadovaného rozpočtu na rôzne práce rozložené na určité obdobie. Spoločnosť  Eurofins podpíše rámcovú zmluvu s Dodávateľom na potrebné práce. Tieto rámcové zmluvy musia byť v súlade s VOP. Dodávateľ je povinný predložiť cenovú ponuku na každú službu zahrnutú do celkového rozpočtu a získať podpísaný súhlas od spoločnosti Eurofins pred začiatkom práce. Podrobnú cenovú ponuku je nutné predložiť spoločnosti Eurofins pre každú službu s uvedením konečných zmluvných cien platných pre každú položku rozpočtu.

4.3. Každá cenová ponuka musí byť schválená oprávneným zástupcom spoločnosti  Eurofins a bude predstavovať dodatok k rámcovej zmluve. Ak Dodávateľ, ktorý je zmluvnou stranou rámcovej zmluvy, zabezpečí realizáciu prác prostredníctvom subdodávateľa (napríklad tlačiarenské práce), spoločnosť Eurofins si rezervuje právo požadovať výberové konanie na túto prácu a vybrať najvhodnejšieho subdodávateľa. Spoločnosť  Eurofins nie je povinná získať súhlas hlavného Dodávateľa s výberom subdodávateľov, ktorí budú oslovení, ani s pridelením prác vybratému subdodávateľovi.

4.4. Všetky práce realizované cez subdodávateľov bez schválenia konkrétnej cenovej ponuky spoločnosťou Eurofins budú spadať do finančnej zodpovednosti Dodávateľa. Týmto sa špeciálne dojednáva, že schválenie celého rozpočtu spoločnosťou Eurofins nebude predstavovať schválenie nákladov na každú položku rozpočtu, pre ktoré sa bude požadovať podrobný odhad, na základe čoho bude možná súťaž medzi dodávateľmi. Cenové ponuky od   dodávateľov musia byť doručené spoločnosti Eurofins najneskôr 15 dní pred dátumom schválenia cenovej ponuky spoločnosťou Eurofins, aby sa zaistilo dokončenie požadovaných služieb v požadovanom časovom období.