Eurofins Slovakia SK >> Certifikácia >> Certifikácia výrobkov

Certifikácia výrobkov

Sidebar Image

Certifikácie poľnohospodárskych výrobkov, potravinárskych výrobkov a kozmetických výrobkov

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Certifikačný orgán CERTEX je spôsobilý podľa požiadaviek ISO/IEC 17065:2012 vykonávať certifikáciu:

  • poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, kozmetických výrobkov
  • výrobkov s chráneným zemepisným označením (PGI), s chráneným označením pôvodu (PDO) a zaručených tradičných špecialít
  • liehovín s chráneným zemepisným označením

Podrobnejšie informácie v časti "Informácia pre žiadateľov o certifikáciu typu výrobku".

Informácia pre žiadateľov o certifikáciu typu výrobkov a dodávateľov certifikovaných výrobkov
Žiadosť o posúdenie zhody výrobku
Zoznam platných certifikátov

 

ZARUČENÉ TRADIČNÉ ŠPECIALITY
Špekačky - zápis + špecifikácia
Spišské párky - zápis + špecifikácia
Lovecká saláma - zápis + špecifikácia
Liptovská saláma - zápis + špecifikácia
Bratislavský rožok - zápis + špecifikácia

 

Chránené zemepisné označenie
Slovenská bryndza - zápis + špecifikácia
Spišská borovička - špecifikácia
Tekovský salámový syr - zápis + špecifikácia
Zázrivský korbáčik - zápis + špecifikácia
Oravský korbáčik - zápis + špecifikácia
Zázrivské vojky - zápis + špecifikácia

 

Chránené označenie pôvodu
Paprika Žitava/Žitavská paprika - zápis + špecifikácia
Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 665/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o výraz „horský výrobok“
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny
Nariadenie EP a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/1899 z 18. októbra 2017, ktorým sa do registra zaručených tradičných špecialít zapisujú niektoré názvy [Tradiční lovecký salám/Tradičná lovecká saláma (ZTŠ) a Tradiční špekáčky/Tradičné špekačky (ZTŠ)]
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/1594 z 22. októbra 2018, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra zaručených tradičných špecialít „Bratislavský rožok“/„Pressburger Kipfel“/„Pozsonyi kifli“ (ZTŠ)