Eurofins Slovakia >> Eurofins Slovakia SK >> Certifikaty

Certifikáty

Sidebar Image

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. je medzinárodná spoločnosť, ktorá poskytuje akreditované služby prostredníctvom subjektov v oblasti skúšania, certifikácie výrobkov a certifikácie osôb.

Skúšobné laboratóriá EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. sú akreditované SNAS na fyzikálno-chemické, mechanické, mikrobiologické, biologické, farmaceutické, petrochemické, imunochemické, molekulárno-biologické a senzorické skúšanie a vzorkovanie.
Svoju spôsobilosť vykonávať akreditované činnosti nestranne a dôveryhodne preukazujú plnením požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025:2018.

Certifikačný orgán CERTEX na certifikáciu výrobkov akreditovaný SNAS je spôsobilý vykonávať certifikáciu podľa ISO/IEC 17065:2012.

Certifikačný orgán na osoby akreditovaný SNAS je spôsobilý podľa ISO/IEC 17024:2012 vykonávať certifikáciu osôb na senzorické posudzovanie potravín a krmív.
 
Etický kódex registrovaného člena SNAS 

Platné certifikáty a osvedčenia: 

 • Osvedčenie o akreditácii č. S-106, SNAS Bratislava, platí do 21.01.2021, Rozhodnutie č. 031/8322/2019/1, Rozsah č. 031/8322/2019/1
 • Zoznam flexibilného rozsahu akreditácie
 • Osvedčenie o akreditácii č. P-003, SNAS Bratislava, Rozhodnutie č. 031/7117/2018/3, Rozsah č. 031/7117/2018/3
 • Osvedčenie o akreditácii č. O-022, SNAS Bratislava, platí do 17.12.2023, Rozhodnutie č. 031/7731/2019/1, Rozsah č. 031/7731/2019/1
 • Osvedčenie č. / Certificate No.: SK/019V/2018 Bratislava, SK/020V/2018 Piešťany, SK/006V/2019 Turčianske Teplice
 • Certifikát GMP+ B11 č. GMP051712, platí do 21.12.2020
 • Rozhodnutie č. 1462/2012/900, ŠÚKL Bratislava
 • Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj č. MŠSR-5387/2010-11, MŠ SR, platí do 26.04.2016
 • Certifikát správnej výrobnej praxe č. 120 /2013/CGMP UŠKVBL Nitra
 • Certifikát správnej výrobnej praxe č. 121 /2013/CGMP UŠKVBL Nitra
 • Povolenie na činnosť kontrolného laboratória veterinárnych liekov č. 205/2005/RKL UŠKVBL Nitra
 • Osvedčenie o oprávnení používať pečiatku subjektu evidovaného v Združení slovenských laboratórií a skúšobní č. 14, platí do 12.09.2020
 • SZPI pověření č. 26 na provádění analýz vzorků odebraných při úředních kontrolách.
 • Rozhodnutie o autorizácii na vykonávanie chemických analýz vína v rámci certifikácie vinárskych produktov č. 1232/2018-510

Platné rozhodnutia, povolenia a autorizácie: 

 • Rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR - zápis do zoznamu akreditovaných laboratórií na analýzy prírodných liečivých a prírodných minerálnych vôd.

 • Rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na vykonávanie farmaceutického skúšania v oblastiach: mikrobiologické hodnotenie liekov, liečiv, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok, čistenej vody, infúznych a dialyzačných roztokov a vody pre ich riedenie, sklenených obalov pre farmaceutické použitie za účelom kontroly a prepúšťania.

 • Rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na vykonávanie farmaceutického skúšania v oblastiach: aqua purificata, farmaceutické skúšanie liekov, liečiv a pomocných látok pre humánne použitie a sklenených obalov pre farmaceutické použitie za účelom kontroly a prepúšťania

 • Rozhodnutie MŽP SR - geologické oprávnenie na výkon laboratórnych prác pre geologický výskum a prieskum


Ďalšie Osvedčenia: 

 • Úradu verejného zdravotníctva SR o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 355/2007 Z.z.:
  Spôsobilosť na fyzikálno-chemické skúšanie vôd
  Spôsobilosť na senzorické skúšanie potravín a vôd
  Spôsobilosť na fyzikálno-chemické a chemické skúšanie potravín
  Spôsobilosť na chemické skúšanie potravín a vôd
  Spôsobilosť na biologické a mikrobiologické skúšanie potravín, vôd, sterov , kozmetických výrobkov a predmetov bežného používania.
  Spôsobilosť na kvantitatívne a kvalitatívne stanovenie chemických faktorov životného a pracovného prostredia a odber vzoriek ovzdušia
  Spôsobilosť na odber vzoriek potravín, sterov, pitných vôd a vôd na kúpanie.
  Spôsobilosť na meranie hluku, umelého osvetlenia, tepelno-vlhkostnej mikroklímy a vibrácií