Eurofins Slovakia SK >> O spoločnosti >> Všeobecné obchodné podmienky - odberateľ

Všeobecné obchodné podmienky - odberateľ

Sidebar Image

Tlačivo: Súhlas s elektronickým zasielaním faktúr

1.    Oblasť použitia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako "Všeobecné podmienky") sa budú vzťahovať na všetky objednávky prijaté EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. alebo jej dcérskou spoločnosťou či pridruženou spoločnosťou "(spolu ďalej ako "ES"), vrátane objednávok zaslaných telefonicky ktoré neboli písomne potvrdené a objednávok zrealizovaných doručením vzoriek za predpokladu, že zákazník so Všeobecnými podmienkami vyjadril zákonom predpísaný súhlas. Zmluva obsahujúca Všeobecné obchodné podmienky tak vstupuje do platnosti vtedy, keď ES prijme objednávku ktorá jej bola odoslaná. Objednávka odoslaná ES sa považuje za prijatú vtedy keď (a) ES postupuje tak, že objednávku plní i bez osobitného písomného potvrdenia alebo (b) ES objednávku písomne potvrdí. 1.2  Tieto Všeobecné podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce slovné alebo písomné cenové ponuky a dohody medzi stranami a pokiaľ nie je výslovne uvedené inak vo Všeobecných podmienkach alebo v príslušnom právnom predpise, majú prednosť pred všetkými spornými alebo odporujúcimi si ustanoveniami písomných dohôd, ktoré strany následne uzatvoria. Žiadny vedúci pracovník (s výnimkou generálneho riaditeľa ES), zamestnanec, splnomocnenec alebo subdodávateľ ES nie je oprávnený meniť alebo nebrať do úvahy tieto Všeobecné podmienky alebo prichádzať s vyhláseniami, ktoré sú v rozpore s Všeobecnými podmienkami alebo majú cieľ ich anulovať; žiadna uvedená zmena, strata platnosti alebo vyhlásenie nie sú pre ES záväzné; to neplatí ak majú písomnú formu a sú podpísané generálnym riaditeľom ES alebo inou osobou oprávnenou za spoločnosť konať v zmysle platných právnych predpisov.

2.    Zasielanie objednávky

2.1 Zákazníková objednávka je platná vtedy, ak je zaslaná poštou, faxom alebo inými elektronickými prostriedkami s hlavičkou zákazníka alebo s použitím vzorových zasielacích listov, alebo formulárov pre elektronickú objednávku schvalených ES a pokiaľ sú v čase odoslania objednávky dohodnuté podstatné náležitosti objednávky, ktoré nie sú vo Všeobecných podmienkach výslovne uvedené (napr. cena, doba obehu zákazky, datum doručenia). Zákazník je povinný bezodkladne písomne potvrdiť objednávky komunikované telefonicky a za zaslanie objednávky zákazníkom sa považuje i zaslanie vzoriek spoločnosti ES s uvedením zákazníckeho referenčného čísla. ES nemá povinnosť začať s akoukoľvek analýzou skôr než je objednávka zreteľná a obsahuje všetky požadované informácie.

2.2 Akékoľvek podmienky navrhnuté alebo predložené zákazníkom (napr. podmienky alebo ustanovenia v objednávke, pokyny alebo iný dokument) sa považujú za podstatnú zmenu Všeobecných podmienok a budú odmietnuté ako neplatné a neúčinné; to neplatí ak budú písomným spôsobom schválené a podpísané generálnym riaditeĺom ES. Osobité podmienky predchádzajúcich objednávok, vrátane osobitej cenovej politiky, sa automaticky nevzťahujú aj na nasledujúce objednávky. Každá objednávka prijatá ES sa považuje za osobitnú zmluvu medzi ES a zákazníkom.

2.3 ES je oprávnená účtovať poplatky za správu do výšky 25 eur (slovom: dvadsaťpäť eur) v súvislosti s požiadavkou ďalších služieb k už existujúcej objednávke. Požiadavka ďalších služieb v súvislosti so vzorkami, ktoré už boli zaslané do laboratória sa považuje za novú objednávku a môže tak posunúť odhadnutý termín dodania.

2.4 Akékoľvek logistické služby mimo laboratória musia byť uhradené v plnej výške; to neplatí ak boli zákazníkom zrušené alebo pozmenené najmenej 48 (štyridsaťosem) hodín vopred v prípade zbernej služby, 96 (deväťdesiat šesť) hodín vopred v prípade transportu vzoriek 1 (jeden) týždeň vopred v prípade kontrolných činností.

3.    Cena a termíny platby

3.1 Pokiaľ nie je uvedené inak v prijatí objednávky, ceny spoločnosti ES sú cenami "ex works" (zo závodu) s výnimkou balenia, ktoré je účtované samostatne. Všetky ostatné vyúčtovania alebo náklady (napr. vzniknuté spoločnosti ES v súvislosti s objednávkou) sú hradené zákazníkom.

3.2. Ceny sú bez príslušného zdanenia (napr. tzv. daň z užitia (use tax), daň z predaja , DPH) a ich výška závisí od sadzieb platných v deň zaslania ponuky zákazníkovi. Príslušné dane sú dane, ktoré sú platné a aktuálne v deň fakturácie.

3.3 Pokiaľ nie je spoločnosťou ES výslovne uvedené inak v potvrdení objednávky, všetky faktúry sú splatné do 30 dní od vystavenia. Zákazník je povinný vzniesť akékoľvek námietky ohľadne faktúry do 30 dní od doručenia faktúry. Námietky voči analytickému výsledku neoprávńujú zákazníka na odklad platby. Faktúry, ktoré ostávajú neuhradené po dátume splatnosti môžu byť následne navýšené o administratívnu pokutu (zmluvnú pokutu) vo výške 75 eur (sedemdesiatpäť) úročené sadzbou 1% mesačne alebo maximálnou úrokovou sazdbou podľa osobitného zákona - vyberie sa tá nižšia.

3.4 Minimálna úhrada na faktúre predstavuje výšku 100 eur (sto). ES má právo účtovať si administratívny poplatok do výšky 15 eur (pätnásť) za opakované vystavenie faktúry.

3.5 Faktúry sa uhrádzajú šekom, bezhotovostným bankovým prevodom alebo inkasom. Na úhradu iným spôsobom je potrebný predchádzajúci súhlas ES. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť informácie o svojom bankovom účte.

3.6 Podmienkou prijatia objednávky môže byť právo ES vyžadovať platbu až do 100% ceny objednávky.

4.    Povinnosti zákazníka pri zasielaní vzoriek alebo materiálov

4.1 Vzorky alebo materiály musia byť v stave, ktorý bez ťažkostí umožňuje vykonať prípravu správ/analýz alebo výrobu objednaných výrobkov. ES má právo vykonať počiatočnú skúšku vzoriek alebo materiálov na zistenie ich stavu pred spracovaním vzoriek, vypracovaním správy alebo ich použitím vo výrobe. Zákazník znáša náklady počiatočnej skúšky v prípade, ak vzorky alebo materiály nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v odseku 4.1. Ak výsledok počiatočnej skúšky preukáže, že výkon analýzy alebo výroby je nemožný alebo je možný len za oveľa náročnejších podmienok než sa pôvodne očakávalo - napríklad z dôvodu, že vzorky alebo materiály boli zmiešané s vonkajšími materiálmi alebo látkami, ktorých výskyt zákazník neohlásil alebo z dôvodu, že sú znehodnotené - ES má v takom prípade právo platnosť objednávky ukončiť alebo pozastaviť a zákazník je povinný znášať náklady, ktoré ES do tohto obdobia vznikli.

4.2 Zákazník týmto vyhlasuje, že žiadna zo vzoriek nepredstavuje nebezpečenstvo napr. na mieste, počas prevozu, v laboratóriu alebo inak vo vzťahu k priestorom, zariadeniam, personálu alebo zástupcom ES. Zákazník je povinný zaistiť súlad s predpismi o zaobchádzaní s nebezpečným odpadom, vrátane údajov o informovaní, preprave a likvidácii a je povinný informovať personál alebo zástupcov ES o možných rizikách vzoriek z hľadiska zdravia a bezpečnosti, napr. o výskyte známej alebo podozrivej toxickej látky alebo iného kontaminantu, ktorý môže byť vo vzorke prítomný a o pravdepodobnom stupni kontaminácie a rizikách z nej vyplývajúcich pre ES vo vzťahu k priestorom, zariadeniu, personálu a zástupcom ES. Zákazník je zodpovedný a v prípade výskytu odškodní ES za výskyt akýchkoľvek nákladov, škôd, záväzkov alebo zranení, ktoré vzniknú spoločnosti ES, jej personálu alebo zástupcom  napr. na mieste odoberania vzoriek, počas prevozu alebo v laboratóriu a sú spôsobené zákazníkovými vzorkami alebo podmienkami miesta odberu vzoriek. Zákazník znáša i osobitné poplatky za vhodnú likvidáciu nebezpečného odpadu, ktorý sa v súvislosti so vzorkou vyprodukoval bez ohľadu na to, či bol charakterizovaný ako nebezpečný. Na žiadosť ES je zákazník povinný poskytnúť ES presný rozbor vzoriek

5.    Majetkové práva týkajúce sa vzorkového materiálu a uchovávania vzoriek

5.1 Zákazník zabezpečí, aby sa všetky vzorky stali majetkom ES v rozsahu nevyhnutnom na realizáciu objednávky. ES nenesie zodpovednosť za vzorky zaslané ES na úschovu, vrátane vzoriek vyžadujúcich zmrazenie; to neplatí ak zákazník za uskladnenie platí. V prípade keď zákazník za uskladnenie platí vykoná ES všetky bežné a nevyhnutné úkony na úschovu vzoriek využívajúc pri tom profesionálne postupy takejto činnosti.

5.2 ES má právo hneď po ukončení analýzy vzorky odstrániť alebo zničiť; to neplatí ak sa ES a zákazník písomne dohodli na podmienkach úschovy vzoriek. ES má právo bez predchádzajúceho oznámenia a na náklady zákazníka vzorky odstrániť alebo zničiť po uplynutí dohodnutej doby úschovy v prípade ak ES vznikli dodatočné náklady v súvislosti s plnením akýchkoľvek predpisov (napr. v súvislosti s likvidáciou nebezpečného odpadu). Ak zákazník vyžaduje vrátenie nepotrebného vzorkového materiálu, ES materiál zákazníkovi na jeho náklady a zodpovednosť vráti.

6.    Termíny dodania, doba obrátky

6.1 Termíny dodania a doba obrátky sú určované odhadom a nezakladajú záväzok ES. ES napriek tomu využije svoje najlepšie postupy na to, aby sa odhadované termíny dodržali.

6.2 Výsledky sú zvyčajne posielané e-mailom a/alebo poštou alebo elektronickými prostriedkami na vedomie osobám ktoré zákazník v objednávke označil ihneď po ukončení analýzy.

7.    Prevod vlastníctva

7.1 Vlastnícke právo k výsledkom analýzy, výrobkom, zariadeniu, softvéru a pod. dodaných spoločnosťou ES zákazníkovi ostáva vlastníckym právom ES až do času, kým všetky faktúry vystavené na úhradu týchto výsledkov činnosti nebudú zákazníkom v plnej výške uhradené; dovtedy nemá zákazník k uvedeným výsledkom činnosti žiadne majetkové ani užívacie právo. Aj v prípade keď ES objednávku schválila a začala pracovať na jej splnení má ES právo s vybavovaním objednávky kedykoľvek prestať a prerušiť akékoľvek aktivity v prospech zákazníka v prípade ak je zákazník v omeškaní s akoukoľvek platbou pre ES súvisiacou s aktuálnou alebo predchádzajúcou objednávkou.

7.2 ES si aj po plnej úhrade platieb zákazníkom vyhradzuje právo uschovávať, použiť a zverejniť akékoľvek výsledky analýz v anonymnej forme tak, aby nebolo možné zákazníka identifikovať.

8.  Obmedzené záruky a zodpovednosť

8.1 Objednávky sa vybavujú v podmienkach, ktoré sú pre ES dostupné vzhľadom na dostupné technológie a metódy vypracované a používané spoločnosťou ES a výsledky teda nemusia byť vždy 100% presné a/alebo relevantné. Analýzy, interpretácie, hodnotenia, konzultačná činnosť a závery sú vypracované s primeranou mierou starostlivosti, ES však nemôže zaručiť, že budú vždy správne alebo definitívne. Táto obmedzená záruka uplynie šesť mesiacov od dátumu dodania vzoriek; to neplatí ak prijatie objednávky výslovne stanovuje inak. Vo všetkých prípadoch je zákazník povinný si nezávisle overiť platnosť akýchkoľvek výsledkov, interpretácií, hodnotení a záverov vypracovaných ES ak sa chce na uvedené v plnom rozsahu spoľahnúť a koná tak na vlastné riziko.

8.2 Každá analytická správa sa týka výlučne vzorky analyzovanej spoločnosťou ES. Pokiaľ ES nebola výslovne splnomocnená a platená za formuláciu plánu odberu vzoriek (napr. ktoré vzorky akých surovín a hotových výrobkov a v akej frekvencii by sa mali analyzovať) a stanovenie presného rozsahu analýz, ktoré sa majú vykonať alebo pokiaľ zákazník nerešpektoval odporúčaania ES, ES nenesie zodpovednosť za situáciu, keď sa plán odberu vzoriek a/alebo rozsah vykonanej analýzy ukážu ako nedostatočné alebo nevhodné.

8.3 Zákazník je zodpovedný za riadne doručenie vzoriek odoslaných ES na preskúmanie/analýzu alebo materiálov odoslaných na výrobu. Pokiaľ ES písomne neustanoví inak, ES nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie prepravovanej vzorky alebo miesta či lokality ktoré sú miestom doručenia logistických služieb. Zákazník je po celú dobu zodpovedný za bezpečnosť, balenie a poistenie vzorky odo dňa odoslania, až po doručenie do kancelárií alebo laboratórií ES. ES sa pri skladovaní a zaobchádzaní so vzorkami riadi v zmysle najlepších obchodných postupov, ES však nenesie zodpovednosť za stratu alebo zničenie vzoriek, a to aj po ich prijatí do laboratórií; to neplatí ak sa preukáže, že ES úmyselne porušila svoju povinnosť.

8.4 Zákazník sa zaručuje a prehlasuje, že všetky vzorky odoslané ES na analýzu sú bezpečné a vykazujú stabilné vlastnosti a zaväzuje sa odškodniť ES za akékoľvek straty, zranenia, nároky a náklady, ktoré ES alebo jej personálu mohli vzniknúť ako dôsledok toho, že vzorka nebola v bezpečnom a stabilnom stave i napriek tomu, že zákazník mohol priamo na vzorke alebo v  objednávke upozorniť na možný problem s danou vzorkou. Zákazník je vždy povinný ešte pred odoslaním písomne upovedomiť ES o skutočnosti, že vzorky sú nebezpečné alebo iným spôsobom predstavujú riziko a je v tejto súvislosti povinný i náležite označiť balenie, vzorky alebo prepravné nádoby.

8.5 Pokiaľ nie je všetkými stranami písomne dohodnuté inak, zmluvný vzťah vzniká výlučne medzi zákazníkom a ES. Do vzťahu nevstúpi žiadna oprávnená tretia osoba ani paralelná (vedľajšia) záruka týkajúca sa ktorejkoľvek objednávky a zákazník nepripustí existenciu a odškodní ES v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi tretích osôb akokoľvek súvisiacimi so zákazníkom alebo objednávkou zákazníka.

9. Obmedzenie zodpovednosti

9.1 V rozsahu v akom je to v rámci platného práva povolené: (a) ES (vrátane manuálne pracujúcich, úradníkov, zamestnancov, zástupcov, manažérov, funkcionárov, riaditeľov, sprostredkovateľov, poradcov a všetkých partnerov a sesterských spoločností ES, spolu ďalej ako "ES odškodňujúce strany") nesie zodpovednosť výlučne za dokázanú priamu a bezprostrednú škodu spôsobenú úmyselným pochybením ES odškodňujúcej strany v súvislosti s plnením objednávky a len ak ES bolo o tom doručené písomné oznámenie najneskôr do 6 (šiestich) mesiacov po tom, čo sa zákazník o svojom príslušnom nároku dozvedel (pokiaľ zákon nepredpisuje dlhšiu lehotu, ktorá nemôže byť zmluvne obmedzená) a (b) vo všetkých prípadoch (vyplývajúcich zo zmluvy, občiansko-právneho deliktu, nedbanlivosti, objektívnej zodpovednosti, úplného odškodnenia alebo inak) bude zodpovednosť ES odškodňujúcich strán vo vzťahu k nároku alebo skupine nárokov a náhrada patriaca výlučne zákazníkovi v súvislosti so službami ES, ktoré sú upravené v týchto Všeobecných podmienkach predstavovať nižšiu sumu z týchto možností: (i) priama a bezprostredná újma alebo škoda spôsobená úmyselným pochybením ES odškodňujúcej strany v súvislosti s plnením objednávky a (ii) desaťnásobok sumy, ktorú ES prijala od zákazníka v súvislosti s objednávkou, maximálne však 15 000 eur (pätnásťtisíc).

9.2 ES odškodňujúce strany nie sú zodpovedné za akúkoľvek nepriamu, priamu alebo následnú újmu alebo škodu (napr. strata obchodnej príležitosti, zisku, dobrej povesti spoločnosti a pod.), ktorú utrpel zákazník alebo tretia osoba.

9.3 Podmienkou ES na potvrdenie objednávky je, že zákazník odškodní ES odškodňujúce strany za akékoľvek straty, úrazy, nároky a náklady, ktoré ES odškodňujúce strany mohli utrpieť v priamej alebo nepriamej súvislosti so službami, výrobkami alebo softvérom poskytnutými v zmysle Všeobecných podmienok a zákazník sa predložením objednávky zaväzuje odškodnenie poskytnúť; to sa netýka rozsahu, v rámci ktorého sú ES odškodňujúce strany uvedené následky povinné znášať v zmysle Všeobecných podmienok.

9.4 Pokiaľ celková strata a/alebo škoda, ktorú majú ES odškodňujúce strany zaplatiť prevýši 15 000 eur (pätnásťtisíc), strany sa dohodli, že uvedené odškodnenie bude nahradené zmluvnou pokutou v tejto výške (15 000 eur)

9.5 Zákazník odškodní ES v súvislosti s akoukoľvek stratou, škodami alebo nákladmi, ktoré spoločnosti ES vznikli pôsobením tretej osoby v súvislosti s plnením objednávky a/alebo analytickým výsledkom

10.   Opakovaná analýza

Námietky voči výsledkom testovania môžu byť vznesené do 30 (tridsiatich) dní po tom, čo zákazník obdrží výsledky. Zákazník však znáša náklady opakovaného testovania alebo preskúmania; to neplatí ak výsledky opakovanej analýzy nebudú zhodné s výsledkami predošlej analýzy. Opakovaná analýza bude možná len vtedy, ak ES bude mať k dispozícii dostatočné množstvo pôvodnej vzorky v čase, keď obdrží námietky zákazníka. V opačnom prípade bude zákazník povinný znášať všetky náklady vrátane odoberania vzoriek, prepravy, analýzy a nákladov na likvidáciu v súvislosti s opakovanou analýzou.

11.   Vyššia moc

ES nenesie zodpovednosť za oneskorenia, chyby, škody alebo iné problémy spôsobené udalosťami alebo okolnosťami ktoré sú pre ES nepredvídateľné alebo neovplyniteľné alebo ktoré vyplývajú s dodržiavania súladu s požiadavkami štátnych orgánov, a platných právnych predpisov

12.   Dôvernosť a spracovávanie údajov o zákazníkoch

12.1 ES má právo uchovávať a spracovávať osobné alebo obchodné údaje poskytnuté zákazníkom akýmkoľvek spôsobom bez ohľadu na to, či uvedené údaje pochádzajú priamo od zákazníka alebo od tretej osoby a vynaloží primeranú snahu na zachovanie dôvernosti týchto údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

12.2 ES vynaloží primeranú snahu na zachovanie dôvernosti výsledkov analýz a záznamov o poskytnutí služieb s prihliadnutím na právo ES uvedené v článku 7.2 a na právo použiť ich ako dôkaz, že služby boli poskytnuté v prípade, ak si ES uplatňuje nárok na úhradu za uvedené služby.

12.3 Výsledky analýz sú vypracované a dodávané výlučne pre potreby zákazníka a nesmú byť poskytnuté tretej osobe na akýkoľvek účel bez predchádzajúceho písomného súhlasu ES. Zákazník je taktiež povinný zachovávať dôvernosť v súvislosti so všetkými službami poskytnutými ES, ich výsledkami, zložením výrobkov a softvérom poskytnutým ES. Výsledky analýz nesmú byť zverejnené alebo využívané bez predchádzajúceho písomného súhlasu ES. I po udelení uvedeného písomného súhlasu je zákazník (a) zodpovedný za akékoľvek následky vyplývajúce z poskytnutia výsledkov tretej osobe alebo dôvery tretej osoby v uvedené výsledky a (b)zákazník sa zaväzuje odškodniť ES odškodnené strany za následky zodpovednosti, ktorú môžu ES odškodnené strany znášať ako výsledok poskytnutia tretej osobe alebo dôvery tretej osoby v uvedené výsledky.

13.    Vzdanie sa zodpovednosti a rôzne

13.1 VŠETKY PODMIENKY A ZÁRUKY (VRÁTANE ZÁKONNEJ ZÁRUKY POSKYTNUTIA OBVYKLEJ KVALITY ALEBO VHODNOSTI POUŽITIA NA DANÝ ÚČEL) TÝKAJÚCE SA SPÔSOBU, KVALITY A ČASOVÉHO HARMONOGRAMU TESTOVANIA A VÝSLEDKOV, ZARIADENIA, VÝROBKOV ALEBO SOFTVÉRU POSKYTNUTÝCH ES SÚ OBMEDZENÉ NA MINIMÁLNY ROZSAH, KTORÝ JE PREDPÍSANÝ PLATNÝM  PRÁVOM.  ZÁRUKY, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSTI UVEDENÉ V TÝCHTO VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH SÚ VÝLUČNEJ POVAHY. 

13.2 Všeobecné podmienky môžu byť spoločnosťou ES priebežne menené písomnou formou a na objednávky sa tak bude vzťahovať najnovšia verzia Všeobecných podmienok, ktorá je účinná v čase, kedy ES prijme objednávku..

13.3 V prípade ak súd od ktoréhokoľvek ustanovenia Všeobecných podmienok upustí, obmedzí alebo ho prehlási za neplatné, protizákonné alebo nevynutiteľné, ostatné ustanovenia ostávajú v platnosti v čo najväčšom možnom rozsahu.

13.4 Skutočnosť, že ES alebo zákazník nevyužili práva stanovené Všeobecnými podmienkami nepredstavuje vzdanie sa alebo stratu uvedených práv.

14.   Platné právo / Právomoc

14.1 Výklad, platnosť a plnenie Všeobecných podmienok podliehajú platnému právu a súdom Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú nad spormi vyplývajúcimi z Všeobecných podmienok výlučnú právomoc.