Eurofins Slovakia >> Eurofins Slovakia SK >> Enviro

Enviro

EUROFINS BEL/NOVAMANN patrí na Slovenskom trhu a trhu EU , resp. vo svete,  k popredným laboratóriam poskytujúcich služby v oblasti životného prostredia . Ponúkame a sme schopní splniť náročné požiadavky našich zákazníkov v oblasti životného prostredia.

Divízia skúšobných laboratórií je akreditovaná SNAS (Slovenský národný akreditačný systém) pre vykonávanie fyzikálno-chemických rozborov vôd, zemín, kalov a odpadov. Rozsah skúšok zabezpečuje stanovenia určené jednotlivými legislatívnymi predpismi (normy pre jednotlivé druhy vôd a kalov, vyhlášky o odpadoch a ekologických auditoch a pod.).  Sú zabezpečené akreditované odbery vzoriek a posudková činnosť pri nakladaní s odpadmi.

Skúšobné laboratória sú vybavené modernou laboratórnou technikou (atomové absorpčné spektrofotometre, emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou, plynové a kvapalinové chromatografy, spektrofotometre pre infračervenú, ultrafialovú a viditeľnú oblasť, prístroje na meranie prirodzenej rádioaktivity, automatické titrátory, zariadenia na prípravu vzoriek pre analýzy), ktoré umožňujú ponúknuť širokú škálu služieb v oblasti fyzikálno-chemických, organických ,rádiochemických a toxikologických  analýz. Naša spoločnosť má personál schopný vykonávať široký sortiment analýz pre oblasť životného i pracovného prostredia.

Skúšobné laboratória zabezpečujú stanovenie ťažkých kovov v širokom rozsahu, stanovenie  pesticídov, polyaromatických uhľovodíkov, polychlorovaných bifenylov a organických látok.
Základným cieľom laboratórií pre mechaniku zemín je poskytovať objektívne, nestranné a vysoko kvalifikované služby v skúšobníctve, hlavne pre potreby geotechnického prieskumu.

Ponúkame chemicko-analytické rozbory v mnohých typoch materiálov:

 • voda  - pitná, minerálna, bazénová, povrchová, podzemná, odpadová voda
 • pevné materiály - zeminy, pôdy, rašeliny, komposty, horniny, nerastné suroviny
 • odpady  - na skládkovanie, využitie odpadov - zásypy na povrchu terénu, spaľovanie
 • ovzdušie - pracovné prostredie, pôdny vzduch

Posudková činnosť, EAI, zaraďovanie odpadov.

Spoločnosť EUROFINS BELNOVAMANN vykonáva posudkovú činnosť v oblasti odpadového hospodárstva podľa Vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovení osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb.

Akreditované odbery

 • akreditovaný odber vzoriek vôd, každého druhu (pitné, povrchové, odpadové a podzemné)
 • akreditovaný odber vzoriek kalov, pôd, zemín a ostatných komodít
 • poradenské služby v uvedených oblastiach
 • terénne práce - odber vzoriek, dokumentácia
 • komplexné laboratórne práce
 • zhodnotenie miery kontaminácie životného prostredia
 • Zvoz vzoriek do laboratórií so zabezpečením dodržiavania podmienok pre prepravu vzoriek v klimatizovanom odberovom vozidle.

Servis  je zabezpečený kvalifikovaným tímom s členmi a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti životného prostredia a  pracovného prostredia.