Eurofins Slovakia SK >> Enviro >> Odpady, kaly, zeminy, pôdy

Odpady, kaly, zeminy, pôdy

Sidebar Image

Analýzy odpadov, kalov, zemín, pôdy, rašeliny, kompostov, zemín, hornín, nerastných surovín zabezpečujeme v rozsahu: 

 • analýzy odpadov, vypracovanie odborných posudkov o zatriedení odpadov na skládku
 • analýzy kalov z ČOV a lapačov za účelom aplikácie na poľnohospodársku a nepoľnohospodársku pôdu
 • analýza kalov - fyzikálno-chemické skúšky
 • analýza odpadov tuhých, viskóznych, kvapalných
 • analýza a klasifikácia zemín, mechanické skúšky (pevnosť kameňa), vhodnosť podložia, hydrogeologický prieskum
 • analýzy zemín dekontaminovaných od ropných látok metódami biodegradácie
 • analýza pôdy - fyzikálno-chemické skúšky
 • analýza  kompostov- fyzikálno-chemické skúšky
 • Stanovenie zrnitosti pre geotechniku
 • Stanovenie objemovej hmotnosti zemín
 • analýza hornín, sedimentov, palív -fyzikálno-chemické skúšky
 • analýza a rozbor kameniva, kameňa, horniny, piesku   - fyzikálno-chemický rozbor
 • analýza keramickej a tehliarskej suroviny
 • analýza tuhých materiálov - kompletný rozbor makroprvkov, mikroprvkov, bežných stopových prvkov, stanovenie prvkov vzácnych zemín a ostatných prvkov, stanovenie fyzikálnych vlastností
 • analýza tuhých materiálov - silikátová analýza
 • analýza buničiny a papiera v širokom rozsahu podľa špecifikovaných požiadaviek

Skúšky kameniva, stavebných materiálov a zhotovujú petrografické výbrusy. 

Laboratórne práce skúšok pre  zeminy a horniny sa vykonávajú pre skúšky:

 • Pevnosť horniny v prostom tlaku,
 • Pevnosť horniny v priečnom ťahu, v ťahu za ohybu
 • Pevnosť horniny drvením nepravidelných telies
 • Pevnosť horniny v strihu pomocou sklonených matríc
 • Pretvárne vlastností horniny, hodnoty modulu pretvárnosti,  pružnosti, Poissonovho čísla
 • Odolnosť voči rozpadu, mrazuvzdornosť
 • Laboratórne stanovenie vlhkosti zemín
 • Stanovenie zrnitosti pre geotechniku
 • Stanovenie objemovej hmotnosti zemín
 • Laboratórne stanovenie zdanlivej hustoty pevných častíc zemín
 • Laboratórne stanovenie medze plasticity zemín a medze tekutosti zemín
 • Laboratórne stanovenie pevnosti jemnozrnných zemín v prostom tlaku
 • Laboratórne stanovenie uhličitanov v zemine
 • Laboratórne stanovenie organických látok  v zemine
 • Laboratórne stanovenie zhutniteľnosti zemín
 • Laboratórne stanovenie šmykovej pevnosti  zemín
 • Laboratórne stanovenie pomeru únosnosti zemín
 • Laboratórne stanovenie stlačiteľnosti zemín
 • Laboratórne stanovenie priepustnosti zemín