Eurofins Slovakia >> Eurofins Slovakia SK >> Logistika

Logistika

Zabezpečujeme akreditovaný odber a zvoz vzoriek v zmysle požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025 za účelom následného skúšania vo svojich alebo externých skúšobných laboratóriách.

Vykonávame odber vzoriek

  • pitných, podzemných povrchových,
  • odpadových vôd, vôd na kúpanie
  • odpadov, pôd, zemín, kalov
  • potravín, sterov
  • pracovného ovzdušia, vnútorné ovdušie budov
  • palív

logp

Odber vzoriek realizujeme vlastnými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí sú pre tento účel vyškolení, neustále trénovaní a odborne pravidelne preverení akreditačným orgánom. Pravidelne sa úspešne zúčastňujú medzilaboratórnych porovnávacích skúšok.

Disponujeme špeciálnymi vozidlami, určenými na prepravu vzoriek, pričom každé z nich je upravené a vybavené certifikovanou a overenou chladiarensko - mraziarenskou jednotkou.

Vo vozidlách sa kontinuálne zaznamenáva teplota kalibrovanými registračnými teplomermi, ktoré umožňujú sledovať kontrolu zachovania požadovaného teplotného reťazca pri preprave vzoriek.

logl