Eurofins Slovakia >> Eurofins Slovakia SK >> O spoločnosti

O spoločnosti

Sidebar Image

Adresa sídla

Komjatická 73
940 02  Nové Zámky

Identifikačné údaje

IČO: 31329209
IČO DPH: SK2020297697
DIČ: 2020297697

Bankové spojenie: TATRABANKA

Číslo účtu: 2628041843/1100
IBAN: SK61 1100 0000 0026 2804 1843

Bližšie informácie: Obchodný register SR
Info: Info@eurofins.sk

Spoločnosť EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. je od 04.06.2011 súčasťou spoločnosti Eurofins.

História

1992  založeniefirmy pod názvom Bel s.r.o. ako firmy zaoberajúcej sa analytickou činnosťou a tvorbou životného prostredia. Prevádzka spoločnosti v Bratislave.

1994 otvorenie prevádzky v Nových Zámkoch, oblasť testovania poľnohospodárskych a potravinárskych produktov a zložiek životného prostredia.

1995 spojenie firmy Bel s.r.o. so sídlom v Bratislave s kanadskou firmou NOVAMANN International LTD., ktorá je dominantnou firmou v oblasti analytických služieb v Kanade a časti USA za vzniku spoločnej firmy BEL/NOVAMANN International s.r.o.

1996 akreditácia firmy  podľa EN 45 001národnou akreditačnou službou SNAS pre oblasť analýz životného prostredia, poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov. 
Otvorenie prevádzky v Piešťanoch, testovanie minerálnych vôd.

1998 osvedčenie Správnej laboratórnej praxe (SLP) vydané  SNAS pre oblasť stabilitných štúdií, fyzikálno-chemických štúdií a analytických štúdií pre lieky, liečivá a pomocné látky pre humánne a veterinárne použitie, sklenené obaly pre farmaceutické použitie, obaly a obalové materiály prichádzajúce do styku s potravinami, kozmetiku, priemyselné chemikálie.

1999 reakreditácie pre všetky oblasti činnosti vrátane  analytického hodnotenia ropných produktov, mazív a výrobkov na báze ropy v Bratislave  a analýzy pitných , minerálnych a stolových vôd v Piešťanoch.

2000 akreditácia v Českej republike ( Český inštitút pre akreditáciu) ako prvé skúšobné laboratórium pre oblasť  fyzikálno-chemického a mikrobiologického skúšania vlastností a parametrov kvality odpadov, pôd, vôd, ropných produktov ( palív a mazív), hnojív, chemických látok, poľnohospodárskych a potravinárskych surovín a výrobkov, tovaru krátkodobej spotreby, kozmetických a hygienických výrobkov, tenzidov a detergentov a hračiek.

2001 personálna certifikácia personálny certifikát podľa normy EN 45 013  získalo 15 pracovníkov
Reakreditácia ČIA podľa ČSN EN ISO/IEC 17 025 vo všetkých oblastiach činnosti platí doteraz.

2002 akreditácia spoločnosti na analytickú činnosť za účelom certifikácie podľa ruských GOST-R štandardov pre oblasť potravinárskych produktov  platila do roku 2007
Reakreditácia SNAS podľa STN EN ISO/IEC 17 025  a rozšírenie činnosti v oblasti testovania liekov v súlade so SLP a v súlade so správnou výrobnou praxou.
Autorizácia ŠÚKL ako kontrolné laboratórium pre oblasť farmaceutického skúšania liekov, liečiv a pomocných látok pre humánne použitie, sklenených obalov pre farmaceutické použitie platí doteraz.

2004 odchod kanadskej spoločnosti MAXXAM  Analytics , nástupcu NOVAMANN International zo spoločnosti.

2005 certifikácia spoločnosti  SNAS podľa  EN 45 011 ako výrobkového certifikačného orgánu platí doteraz.

2008 vytvorenie organizačnej zložky spoločnosti v Českej republike (Panenské Břežany u Prahy).
Vstup strategického partnera EUROFINS (www.eurofins.com) do spoločnosti.
Notifikácia spoločnosti  pre posudzovanie tradičných výrobkov a výrobkov podľa zemepisného označenia.

2008 odkúpenie obchodných podielov v spoločnosti GEL s.r.o.(Turčianske Teplice., Slovenská republika) a v spoločnosti EUROFINS CZ, s.r.o. ( Česká republika). Odpredaj organizačnej zložky spoločnosti v ČR do spoločnosti EUROFINS CZ, s.r.o.
Spoločnost EUROFINS CZ, s.r.o. je 100% dcérska spoločnosť spoločnosti BEL/NOVAMANN International s.r.o. a zabezpečuje všetky aktivity na území Českej republiky (www.eurofins.cz).

Otvorenie prevádzky v Ružomberku (Outsoursing  Mondi SCP a.s.) pre prevádzkovú kontrolu a analýzu zložiek životného prostredia.

2009 opätovné získanie certifikátu Správnej výrobnej praxe v pozícii kontrolné laboratórium pre laboratórne testovanie a kontrolu šarží.
Autorizácia ŠÚKL ako kontrolné laboratórium na vykonávanie farmaceutického skúšania v oblasti mikrobiologického hodnotenia liekov, liečiv a pomocných látok pre humánne použitie, zdravotníckych pomôcok, čistenej vody, infúznych a dialyzačných roztokov a vody pre ich riedenie, sklenených obalov pre farmaceutické použitie