Eurofins Slovakia SK >> Enviro >> Vody

Vody

Sidebar Image

Analýzy vôd sú zabezpečené pre typy vzoriek   

  • analýzy pitných vôd  v rôznych zariadeniach a prevádzkach 
  • analýzy pitných vôd so zabezpečením kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody a dodržiavania podmienok pri výrobe, príprave a podávaní pokrmov 
  • analýzy prírodných minerálnych vôd, liečivých vôd, pramenitých vôd, pramenitých vôd pre dojčatá a balených pitných vôd 
  • analýzy vôd na kúpanie a na kúpaliskách, prírodné kúpaliská, kontrola kvality vody v ochladzovacom bazéne  
  • analýzy podzemných a priesakových vôd 
  • analýzy odpadových vôd a odpadov pre producentov 
  • analýzy povrchových vôd 
  • analýzy závlahovej vody -  komplexná analýza závlahových vôd 
  • analýza  vody z výrobných procesov, z chladiacich systémov 
  • analýzy na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch