Eurofins Slovakia >> Eurofins Slovakia SK >> Potraviny

Potraviny

Spoločnosť EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. poskytuje služby v oblasti potravinárstva a krmovinárstva už od roku 1997. Od začiatku sa spoločnosť usilovala o komplexné služby v tejto oblasti. 
V súčasnosti ako člen skupiny EUROFINS dokáže poskytovať svojim klientom sortiment viac ako 130,000 analytických metód vo všetkých oblastiach potravín, krmovín a pridružených oblastí. Na zabezpečovaní Vašich požiadaviek participuje vyše 310 pracovísk z 39 krajín sveta.
Spoločnosť EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. zabezpečuje svoje služby pre podnikateľské subjekty v oblasti výroby, exportu, importu, distribúcie a predaja potravinárskych výrobkov a krmovín.

Súhrn všetkých informácií testovania mäsa nájdete na stránkách eurofins.com
Súhrn všetkých informácií stanovenia druhov rýb a testovanie bezpečnosti rýb možno nájsť na eurofins.com

Základné oblasti služieb pre potravinársky sektor:

 • Analytické služby  - laboratórne skúšky živočíšnych a neživočíšnych potravín každého druhu, polotovary, suroviny, vody (pitné, minerálne, liečivé, technologické a iné), kontrola hygieny prostredia a iné analytické služby spojené s podnikateľskou činnosťou klientov.

Ponuka aktuálneho vyšetrovania vzoriek na základe lokálnych alebo globálnych potravinových afér (dioxíny, melamín, zakázané farbivá, migrácia prvkov z obalových materiálov  a pod.).

 • Služby špecializovaného senzorického laboratória
 • Certifikačný orgán na osoby - certifikácia osôb na spôsobilosť pre senzorické posudzovanie potravín a krmív
 • Certifikačné služby - certifikácia výrobkov a kozmetických výrobkov
 • Audítorské služby - preverovanie na mieste potravinárskych výrobkov a liehovín, procesov ich výroby, prepravy a predaja, ako aj vykonávanie auditov v oblasti verejného stravovania.
 • Poradenské a konzultačné služby v oblasti potravinárstva a krmovinárstva

Doplňujúce služby pre potravinársky sektor

 • Odber a zvoz vzoriek do jednotlivých laboratórií spoločnosti vlastným vozovým parkom chladiarenských a mraziarenských vozidiel.
 • Vystavenie Protokolov o skúške, certifikátov a posudkov v iných jazykových mutáciách (anglicky, nemecky)
 • Zasielanie výsledkov v elektronickej podobe a v prípade požiadavky aj vo ucelených reportov vo forme excelovských tabuliek s prehľadným vyhodnotením výsledkov kontroly.
 • Zhotovovanie digitálnych fotografií analyzovaných vzoriek
 • Skladovanie vzoriek po analýze, alebo pre účely kontroly (stanovenie) minimálnej trvanlivosti  podľa požiadavky zákazníka v chladiarenských skladoch s reguláciou a záznamom teploty.
 • Záruka za vykonanú činnosť - účasť na odvolacích konaniach dotknutých subjektov, poistenie voči škodám vzniknutých vlastnou činnosťou

Analytické služby

 • Laboratórne skúšky v oblasti vlastnej kontroly (mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické vyšetrovanie výrobkov, vstupných surovín, medziproduktov a hotových produktov) za účelom overovania a preukázania zdravotnej nezávadnosti a bezpečnosti výrobkov, za účelom preverovania vyrovnanosti požadovanej kvality (zloženia) výrobkov a dodržiavania deklarovaných znakov a vlastností výrobkov.
 • Laboratórne skúšky v oblasti vývoja nových výrobkov za účelom vypracovania technických špecifikácií, receptúr a podnikových noriem
 • Laboratórne skúšky výrobkov pod privátnou značkou obchodných systémov, vrátane pomoci pri zostavovaní a vypĺňaní špecifikácií týchto výrobkov a zostavovaní deklarovaných znakov.
 • Laboratórne skúšky v oblasti nutričných vlastností výrobkov, dietetického zloženia výrobkov, stanovenie a výpočet energetickej hodnoty výrobkov.
 • Laboratórne služby v oblasti vyšetrovania kontra vzoriek pri kontrolných odberoch vzoriek orgánmi potravinového dozoru.
 • Laboratórne skúšky za účelom kontroly hygieny porážania na bitúnkoch a kontroly zdravotnej nezávadnosti a hygieny pri výrobe mäsových prípravkov a mletého mäsa.
 • Laboratórne služby v oblasti kontroly hygieny prostredia za pomoci zariadenia Sampl´air Lite na odber vzduchu pre meranie biokontaminácie impakciou na agar a v oblasti kontroly účinnosti čistenia a dezinfekcie pomocou odtlačkových misiek, alebo sterov.
 • Laboratórne skúšky v oblasti kontroly používanej vody (pitnej, oplachovej, sanitačnej, technologickej z hromadného zásobovania alebo vlastného zdroja) v procese výroby, alebo sanitácie a odpadových vôd vznikajúcich činnosťou podnikateľských subjektov.
 • Používanie rýchlych mikrobiologických metód Real Time PCR na zistenie prítomnosti patogénov (Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia Coli O157:H7) do 24 hod. od odberu vzoriek za účelom prepúšťania tovaru s krátkou dobou spotreby a za účelom rýchleho preverenia možného výskytu.

Všetky analýzy sa vykonávajú v laboratóriách akreditovaných SNAS (Slovenská národná akreditačná služba).

Analýzy sa vykonávajú v súlade s potravinovým právom a požiadavkami objednávateľa v zmysle platnej legislatívy pre jednotlivé dotknuté oblasti kontroly potravín a krmív (Jednotlivé platné výnosy MPSR a MZSR pre konkrétne komodity, Vyhlášok MzeČR, Nariadenia komisie ES, Smernice EÚ a iné súvisiace právne predpisy SR, ČR a EÚ. 

V prípade požiadavky je možné výrobky kontrolovať aj v zmysle legislatívy inej členskej krajiny EÚ.

Poradenstvo a konzultačné služby

 • Vypracovanie, posudzovanie a schvaľovanie označenia a etikiet potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov
 • Posudzovanie výrobkov uchádzajúcich sa o privátnu značku
 • Vývoj, schvaľovanie a kontrola označovania, posudzovanie špecifikácií výrobkov a odporučenia na dopracovanie kontrolných znakov