Eurofins Slovakia SK >> Potraviny >> HACCP

HACCP

Sidebar Image

Poradenstvo, konzultačné služby a HACCP 

  • Vypracovanie, posudzovanie a schvaľovanie označenia (etikiet) potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov pred a po uvedení do obehu v zmysle aktuálnej legislatívy a v súlade s potravinovým právom 
  • Posudzovanie špecifikácií výrobkov a poradenstvo pri vypracovávaní a zostavovaní firemných špecifikácií, vrátane odoporučenia  rozsahu deklarovaných znakov a spôsobu ich hodnotenia 
  • Legislatívne poradenstvo spojené s uvádzaním výrobkov do obehu, schvaľovacích konaní na príslušných inštitúciách a zastupovanie klienta v týchto konaniach 
  • Vypracovanie a zavedenie systému HACCP a správnej výrobnej praxe (SVP) v potravinárskej prevádzke (výrobné závody, baliarne, sklady, predajne, prevádzky spoločného stravovania) 
  • Školenia HACCP a SVP 
  • Poradenská činnosť a prípravu potravinárskych prevádzok na schválenie príslušnými štátnymi inštitúciami 
  • Poradenská činnosť pri návrhu, vypracovaní a implementácii systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 22000, FSSC 22000, štandardov BRC, IFS a IFS Logistic 
  • Certifikácia podľa medzinárodného štandardu IFS a IFS Logistic 
  • Audity a inšpekcie treťou stranou