Eurofins Slovakia SK >> Potraviny >> Označovanie, HACCP

Označovanie, HACCP

Sidebar Image

Poradenstvo, konzultačné služby a HACCP 

  • Vypracovanie, posudzovanie a schvaľovanie označenia (etikiet) potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov pred a po uvedení do obehu v zmysle aktuálnej legislatívy a v súlade s potravinovým právom 

  • Posudzovanie špecifikácií výrobkov a poradenstvo pri vypracovávaní a zostavovaní firemných špecifikácií, vrátane odporúčania rozsahu deklarovaných znakov a spôsobu ich hodnotenia 

  • Legislatívne poradenstvo spojené s uvádzaním výrobkov do obehu, schvaľovacích konaní na príslušných inštitúciách a zastupovanie klienta v týchto konaniach 

  • Vypracovanie a zavedenie systému HACCP a správnej výrobnej praxe (SVP) v potravinárskej prevádzke (výrobné závody, baliarne, sklady, predajne, prevádzky spoločného stravovania) 

  • Školenia HACCP a SVP 

  • Poradenská činnosť a prípravu potravinárskych prevádzok na schválenie príslušnými štátnymi inštitúciami 

  • Poradenská činnosť pri návrhu, vypracovaní a implementácii systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 22000, FSSC 22000, štandardov BRC, IFS a IFS Logistic 

  • Audity a preverovanie na mieste treťou stranou pri výrobe, preprave a predaji potravín a liehovín a v prevádzkach spoločného stravovania

  • Preverovanie na mieste vytvorených podmienok stálej kvality výroby, prepravy, manipulácie a skladovania, veľkopredaja a malopredaja potravinárskych výrobkov a preverovanie na mieste v prevádzkach spoločného stravovania