Eurofins Slovakia SK >> Potraviny >> Potravinárstvo

Potravinárstvo

Sidebar Image
 • Laboratórne skúšky v oblasti vlastnej kontroly (mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické vyšetrovanie výrobkov, vstupných surovín, medziproduktov a hotových produktov) za účelom overovania a preukázania zdravotnej nezávadnosti a bezpečnosti výrobkov, za účelom preverovania vyrovnanosti požadovanej kvality (zloženia) výrobkov a dodržiavania deklarovaných znakov a vlastností výrobkov
 • Laboratórne skúšky v oblasti vývoja nových výrobkov za účelom vypracovania technických špecifikácií, receptúr a podnikových noriem
 • Laboratórne skúšky výrobkov pod privátnou značkou obchodných systémov, vrátane pomoci pri zostavovaní a vypĺňaní špecifikácií týchto výrobkov a zostavovaní deklarovaných znakov
 • Laboratórne skúšky v oblasti nutričných vlastností výrobkov, dietetického zloženia výrobkov, stanovenie a výpočet energetickej hodnoty výrobkov
 • Laboratórne služby v oblasti vyšetrovania kontra vzoriek pri kontrolných odberoch vzoriek orgánmi potravinového dozoru
 • Laboratórne skúšky za účelom kontroly hygieny porážania na bitúnkoch a kontrolu zdravotnej nezávadnosti a hygieny pri výrobe mäsových prípravkov a mletého mäsa
 • Laboratórne služby v oblasti kontroly hygieny prostredia za pomoci zariadenia Sampl´air Lite na odber vzduchu pre meranie biokontaminácie impakciou na agar a v oblasti kontroly účinnosti čistenia a dezinfekcie pomocou odtlačkových misiek alebo sterov
 • Laboratórne skúšky v oblasti kontroly používanej vody (pitnej, oplachovej, sanitačnej, technologickej z hromadného zásobovania alebo vlastného zdroja) v procese výroby alebo sanitácie a odpadových vôd vznikajúcich činnosťou podnikateľských subjektov
   
 • Používanie rýchlych mikrobiologických metód Real Time PCR na zistenie prítomnosti patogénov (Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia Coli O157:H7) do 24 hod. od odberu vzoriek za účelom prepúšťania tovaru s krátkou dobou spotreby a za účelom rýchleho preverenia možného výskytu
   
 • senzorické analýzy  certifikácia personálu, špeciálne testy
   
 • Certifkácia osôb na spôsobilosť pre senzorické posudzovanie potravín a krmív